Резюме на промените в сила от 01.01.2020г. в ЗДДФЛ

  1. Отменени са чл. 23 ал. 1 т. 1, 2, а т. 9 е променена, съгласно което към годишната данъчна декларация няма да се прилагат:

– копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за данъни облекчения за лица с намалена работоспособност;

– копие на удостоверение за направени вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;

– копие на валидно решение за ТЕЛК/НЕЛК на детето за данъчно облекчение за деца с увреждания;

Към годишната данъчна декларация съгласно чл. 23 ал. 1 т. 9 от ЗДДФЛ ще се прилагат копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22г (данъчно облекчение за деца с увреждания), както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач, когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

  1. Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху брутния размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата(чл. 38 ал. 3 от ЗДДФЛ)
  2. Промени в Параграф 1 т. 6:„Ликвидационен дял“ е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице.
  3. Промени в Параграф 1 т. 26:

– буква „к“ е отменен и е въведена буква „л“ според която правоотношенията между спортен клуб и професионални спортисти по чл. 77, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен клуб и треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон са  трудови правоотношения.

  1. Промени в Параграф 1 т. 35: „Данъчен кредит“ е правото при определените по този закон условия да се приспадне вече платен в чужбина данък върху печалби или доходи

6.Промени в чл. 73 ал. 1 т. 4: отпада задължението за посочване в справката на изплатения необлагаем доход по чл. 13 ал. 1 т. 21, когато надвишава 5000 лв.  и остават доходите по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.

Доходите по чл. 13 ал.1 т. 21 са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20

Източник: ЗДДФЛ

Дежурният редактор

Милена Миткова

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close