Резюме на някои промени в ДОПК в сила от 2020г.

В настоящата статия представяме сбито някои от промените в ДОПК, направени през 2019г.,в сила от 2020г. Групираме промените както следва:

  1. Промени свързани с определяне на публичните вземания

Прецезиращи и допълващи промени в чл. 162 ал. 2 т. 8 във вида „за недължимо платени и надплатени суми, както и за неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от средства на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на административен акт, включително финансови корекции, надплатен аванс, надхвърлени процентни ограничения, превишени позиции по бюджета на проекта, кръстосано финансиране, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на Европейския съюз“

2.Промени в допълнителните разпоредби на ДОПК:

– допълнено „свързано лице“ в буква „е“: „дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. За целите на дял първи, глава осма „а“ размерът на участието по буква „е“ е 25 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас“;

въведено понятието „Трансферно ценообразуване“ – ценообразуване по сделки между свързани лица;

редактирана т. 34 „Група“, т.35 „Многонационална група от предприятия“, т. 39 „крайно предприятие майка“ и т. 41 „Данъчна година“ по смисъла на дял първи, глава осма „а“ и дял втори, глава шестнадесета, раздел VI;

– въведена т. 47 „Нематериално благо“,т. 48 „Свързано предприятие“, т. 49 Данъчна схема с типизирано съдържание“, т. 50 „Правила за облекчени режими“,т. 51 „Трудни за оценяване нематериални блага“и т. 52 „Данъчно предимство“;

– § 2б от допълнителните разпоредби се редактира и допълва.

3.Създадена нова Глава 8 „а“ по повод документиране на трансферно ценообразуване

Документацията за трансферно ценообразуване включва изготвяне на местно и обобщено досие (чл. 71“в“ и 71 „г“)

Местно досие се изготвя:

-от местните юридически лица,чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, и едноличните търговци, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато осъществяват контролирани сделки, т.е. сделки между свързани лица;

-за извършваните контролирани сделки, когато за съответната година:

  1. стойността на сделката без данъка върху добавената стойност и акцизите превишава:

а) при сделки с предмет продажба на стоки – 400 000 лв.;

б) за всички останали сделки – 200 000 лв.;

  1. независимо от т. 1, размерът на получен, съответно предоставен заем, надвишава 1 000 000 лв. или размерът на начислените лихви и другите свързани със заема приходи или разходи превишава 50 000 лв.

Праговете се изчисляват отделно за всяка контролирана сделка.

Нямат задължение за изготвяне на местно досие следните лица:

лицата, които са освободени от облагане с корпоративен данък по част втора, глава двадесет и втора, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане;

лицата, които извършват дейност, подлежаща на облагане с алтернативен данък по част пета от Закона за корпоративното подоходно облагане;

лицата, които към 31 декември на предходната година не надвишават следните показатели:

а) балансова стойност на активите – 38 000 000 лв., и

б) нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв., или

в) средна численост на персонала за отчетния период – 250 души,

Бележка: Тук възниква проблем относно тълкуването на тези три показателя, а именно поради използването в началото на съюз „и“ , а впоследствие съюз „или“. Вероятно законодателят говори за предприятия, които не са големи по смисъла на чл. 19 ал. 5 от Закона за счетоводството и може би затова много колеги така разбират текста, но тогава законодателят би бил по-прецизен и да използва именно текста от Закона за счетоводството.

  • лицата, които извършват контролирани сделки единствено в страната.

Местно досие:

  • не се изготвя за контролирани сделки с физически лица извън случаите на еднолични търговци
  • се изготвя до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася.

Когато са част от многонационална група предприятия, лицата, задължени да изготвят местно досие, трябва да разполагат и с обобщено досие, изготвено от крайното предприятие майка или друго лице от групата

Първата година, за която се изготвя документация за трансферно ценообразуване е 2020 г.

Местното и обобщеното досие се изготвят ежегодно.

При липса на значими промени във факторите на съпоставимост по отношение на контролираните сделки извършеното проучване на съпоставими независими сделки и/или лица се обновява най-малко веднъж на всеки три години. Независимо от предходното изречение финансовите данни на сделките или лицата, определени за съпоставими на базата на проучването, трябва да се обновяват ежегодно.

Предвидени са санкциипри неизпълнение на задължения, свързани с изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в чл. 278а ал. 5 до 8.

 

Накрая да отбележим, че всички данъкоплатци имат задължение за доказване на пазарни цени по сделки между свързани лица при ревизии и проверки от страна на данъчната администрация и независимо от това, че не се изисква поддържане на документация по повод трансферно ценообразуване за всички лица, то в крайна сметка изготвянето на документация за трансферно ценообразуване ще е от голяма полза.

  1. В глава шестнадесета „Особени производства“ се създава раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“ с чл. 143ю – 143я4

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите обменя с компетентните органи на държавите членки информация за трансгранични данъчни схеми, получена от консултанти или данъно задължените лица.

Задълженията по този раздел влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Може да се запознаете с резюме на тези изменения и допълнения на адрес: https://ipsb.bg/%d0%b2-%d0%b4%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b9-102-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-31-12-2019-%d0%b3-%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be/

  1. чл. 203 ал. 3 се изменя прецизирано във вида:Запорът върху безналични ценни книжа се налага чрез изпращане на запорно съобщение до централния регистър на ценни книжа, като едновременно с това се уведомява дружеството. Централният регистър на ценни книжа уведомява незабавно съответния централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и съответния регулиран пазар за наложения запор.“

 

Източник: ДОПК

Дежурният редактор

Милена Миткова

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close