В изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ, Обн. ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г.), по-конкретно на чл. 5, ал. 4, е изготвен проект на наредба за форматите на данните и за реда и условията за представянето на достъп до информацията в Единната информационна точка. Повече информация можете да намерите на официалната страница на Министерски съвет, портал за обществени консултации

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4477&fbclid=IwAR1xxiR147Eg_v3Yj0Jv8dQvTmJEaKxhaNWp_P6O9moD9ygT-gEgtSnzusU

 

 

Споделете