От името на ИНСТИТУТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (ИПСБ)

и цялата счетоводна общност в България искаме да изразим огромните си притеснения от подготвените промени в ППЗДДС и най-вече от §23 относно създаване на нов чл. 113д. 

В предложения чл. 113д се казва, че за установяване на задълженията по чл. 123, ал. 1 от Закона регистрираното лице – доставчик, подава информация за неполученото, но дължимо възнаграждение от получателя във връзка с облагаема доставка. Абсолютно неясно е и буди недоумение причината да се споменават тези вземания във връзка с чл. 123 от ЗДДС, който изисква регистрираното лице да води подробна отчетност, която да е достатъчна за установяване на задълженията му по този закон, но не изисква предоставяне на информация за неполучените, но дължими възнаграждения. Подобно изискване допълва Закона, а не го пояснява. Правилата за водене на отчетност са установени със Закона за счетоводството. Специалните правила за отчитане са регламентирани в ЗДДС, където задълженията и правата на субектите, с изключение на случаите по глава тринадесет А и глава седемнадесет А, не са обвързани с наличието на плащане по доставките, така че позоваването на предложения чл. 113д на чл. 123, ал. 1 от ЗДДС според нас е неправомерно.

Освен всичко друго подобна информация не носи никакви ползи, а създава допълнителна административна тежест и разходи за софтуерна актуализация за бизнеса. За да бъде тази информация достоверна, е редно да се подаде след инвентаризация на вземанията, а това е процедура, която обикновено се прави веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите отчети. По-честата инвентаризация е ненужно ангажиране на допълнителни ресурси, без допълнителни ползи, а и не е възможно да бъде направена в такива кратки срокове. Рисковете от неточности и грешно деклариране са огромни.

Разпоредбата би затруднила изключително много и регистрираните лица, които нямат собствени счетоводни отдели. По наше мнение, в законовите срокове за подаване на месечните декларации по ЗДДС, ще e почти невъзможно счетоводните кантори да обработят и предоставят достоверна информация.

Изискването да се декларират вземанията само по облагаеми доставки, води до излишно усложняване на аналитичната отчетност, което също не носи никаква полза за предприятието, а също така и за бюджета. Не е взет предвид и фактът, че при частични плащания на вземания по сделки с различни данъчни ставки тази информация ще се извлича още по-трудно и на практика ще се създадат предпоставки за невярно деклариране.

В мотивите към предложението за промяна не е аргументирана промяната, въведена с параграф 23. Не става ясно какви са целите на въведените правила. В ЗДДС има изрично определени разпоредби относно касовата отчетност. Има и такива относно възстановяването на неплатен ДДС при несъбрани вземания. Въпросната разпоредба въвежда едно допълнително предоставяне на информация, нуждите от която не стават ясни.

Поради гореизложеното предлагаме така предложеният чл.113д да отпадне напълно.

Споделете