В „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12.2020 г., със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност бяха публикувани изменения в следните две области:

 1. Облагане на доставките на ваксини и инвитро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на Ковид-19.

Считано от 01.01.2021 г., тези доставки, както и доставките на услуги, пряко свързани с тях, са облагаеми с нулева ставка на територията на страната (нов член 36б). Нулевата ставка се прилага в случаите, когато ваксините и инвитро диагностичните изделия, споменати по-горе, отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия.

Облагаеми с нулева ставка са и вътреобщностните придобивания с място на изпълнение на територията на страната на стоките по чл. 36 б.

 1. Доставките от и за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Разпоредбите в тази област са свързани с Brexit и целят въвеждане в българското законодателство на Директива (ЕС) 2020/1756 на Съвета от 20 ноември 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия.

По-важното от тези промени е:

 • След изтичане на преходния период на Споразумението за оттегляне на 31.12.2020 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия вече е трета страна, считано от 01.01.2021 г. За стоки, изпратени от Обединеното кралство преди 31.12.2020 г., които са пристигнали или превозът им е завършил на територията на страната или друга държава членка след тази дата, важи старият ред за облагане. Същото важи и за стоки, изпратени за Обединеното кралство от страната или друга държава членка. И в двата случая, за да се приложи старият режим, трябва горните обстоятелства да се докажат с указаните в закона документи.
 • По отношение на доставката на стоки от и за Северна Ирландия, за целите на ЗДДС Северна Ирландия се смята за територия на държава членка. За да се приложи тази хипотеза обаче, трябва да са изпълнени следните условия:
  • доставчикът на стоките да е данъчно задължено лице, идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с VAT номер, съдържащ префикс „XI“ (чл. 168а, ал. 3, т. 1 от ЗДДС);
  • получателят на вътреобщностно придобиване на стоки е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с VAT номер, който съдържа префикса „XI“ (чл. 168а, ал. 3, т. 2 от ЗДДС).
 • Лицата по чл. 168а, ал. 3, които са установени на територията на Северна Ирландия и не са установени на територията на страната, имат право на възстановяване на ДДС за закупени от тях стоки на територията на страната по реда на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността. Възстановяване на данък на данъчно задължени лица, установени в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, за получени стоки и/или услуги на територията на страната до 31.12.2020 г. включително, се извършва по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден за лица, които не са установени в държавата членка по възстановяване, но са установени на територията на Европейския съюз. Заявленията за възстановяване за данъчни периоди до 31.12.2020 г. включително се подават до 31.03.2021 г. включително (параграф 6, ал. 1 от ПЗР).
 • Корекции на подадени справки-декларации по чл. 159б за лица, регистрирани за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, или подадени в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по режим извън Съюза и режим в Съюза по отношение на услуги, предоставени в Република България като държава членка по потребление до 31.12.2020 г. включително, се извършват най-късно до 31.12.2021 г. включително по реда на чл. 159д;
 • С параграф 5 от ПЗР се урежда възможността регистрираните по чл. 97б данъчно задължени лица със седалище и адрес на управление в Обединеното кралство да се смятат за регистрирани по чл. 96, ал. 9, ако определят акредитиран представител по чл. 133 до 15.01.2021 г. включително, с изключение на случаите, когато в този срок се регистрират по чл. 154 или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза и уведомят за това до 15.01.2021 г. включително ТДД на НАП – София. На лицата, които не се възползват от тази възможност, се прекратява регистрацията по инициатива на НАП и възниква задължение за начисляване на ДДС на наличните активи по чл. 111 от ЗДДС.

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close