В брой L 72 от 14 март 2019 год. на Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени в МСС 19 „Доходи на наети лица“

В брой L 73 от 15 март 2019 год. на Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени в МСФО 3 „Бизнес комбинации“, МСФО 11 „Съвместни предприятия“, МСС 12 „Данъци върху доходи“, МСС 23 „Разходи по заеми“.

Измененията влизат в сила най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 1 януари 2019 год. или след тази дата

Пълният текст на стандартите във вида задължителен за прилагане във всички държави членки на Европейския съюз, може да бъде намерен в Консолидираната версия на Регламент 1126/2008 издадена на 1 януари 2017 год.

След тази консолидирана версия на Регламента МСФО 3 и МСС 12 са изменени с Регламент 2016/1905 от 22 септември 2016 год. публикуван в L 295 от 29 октомври 2016 год.

Източник:
Официален вестник на Европейския съюз L 72
Официален вестник на Европейския съюз L 73

Дежурен редактор
Веселина Андонова

 

Споделете