Изменения и допълнения в ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 14/18.02.2022 г.

Измененията в ЗДДС най-общо са, както следва:

  1. Удължаване на срока за прилагане на данъчна ставка от 9% ДДС и добавяне на специализирани млечни и диетични храни за кърмачета.
  2. Изменения относно извършване на корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.
  3. Изменения при ваучерите за храна – отменя се чл. 131в, ал. 2, т. 1 от ЗДДС и по смисъла на чл. 131б от ЗДДС ваучерите за храна представляват многоцелеви ваучери, следователно за 2022 г. данъчното третиране по ЗДДС за ваучерите остава непроменено.
  4. Прецизиране на разпоредбите в ЗДДС във връзка с прилагането на режим в Съюза, режим извън Съюза и режим внос.
  5. Въвеждане в ЗДДС на Директива (ЕС) 2021/1159 и Директива 2019/2235 – освобождаване от ДДС при внос на стоки и доставки на Европейската комисия по отношение на някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 и освобождаване от ДДС на внос и доставки за въоръжените сили на ЕС и НАТО по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.
  6. Други изменения и допълнения – по отношение на Брекзит и по отношение на дерегистрация по ЗДДС при прекратяване на дружество, със и без ликвидация и при заличаване на клон на чуждестранно юридическо лице.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=169211

 

Изготвил:

Милена Миткова

Споделете