Временни изключения от прилагането на специфичните изисквания за счетоводното отчитане на хеджирането.

В брой L 12 от 16 януари 2020 год. на Официален вестник на  Европейския съюз са публикувани промени в МСС 39, МСФО 7 и МСФО 9 През 2019 год. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува Реформа на базовите лихвени проценти (изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО...

Дефиниция за същественост и кои МСФО приложими за всички държави членки на ЕС промени тя.

В брой L 318 от 10 декември 2019 год. на Официален вестник на  Европейския съюз са публикувани промени в МСС 1 и МСС 8, МСС 10, МСС 34, МСС 37. През 2018 год. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува Дефиниция за същественост с цел изясняване на...

Концептуалната рамка за финансово отчитане 2018 и кои препратки в МСФО приложими за държавите членки на ЕС бяха променени

В брой L 316 от 6 декември 2019 год. на Официален вестник на  Европейския съюз са публикувани промени в МСС 11, МСС 8, МСС 34, МСС 37, МСС 38, МСФО 2, МСФО 3, МСФО 6, КРМСФО 12, КРМСФО 19, КРМСФО 20, КРМСФО 22, ПКР 32 През 2018 год. Съветът по международни счетоводни...

Една дългоочаквана промяна в ЗСч. е вече факт

Една дългоочаквана промяна в ЗСч.е вече факт Припомняме, че съгласно чл. 38 от ЗСч. предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от ЗСч., приети от общото събрание на съдружниците или акционерите...

IFRS Foundation публикува ръководство с информация и примери относно коректния избор и прилагане на счетоводни политики според изискванията на МСС 8 „Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки“.

IFRS Foundation публикува ръководство за избор и прилагане на счетоводни политики според изискванията на МСС 8 „Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки“. В ръководството са приоритетно разгледани хипотезите, когато не съществува...

В Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени

В брой L 72 от 14 март 2019 год. на Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени в МСС 19 „Доходи на наети лица“ В брой L 73 от 15 март 2019 год. на Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени в МСФО 3 „Бизнес комбинации“, МСФО 11...

Документална обоснованост при покупка от физически лица чрез eBay

Съгласно Закона за счетоводството, становища и методически указания по прилагането на закона и по Националните счетоводни стандарти се дават от Министъра на финансите. Ето какво мислят от дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите, относно...

Промените в Счетоводен стандарт 17, вече са факт

В брой 157 на Държавен вестник от 19 февруари 2019 год. е публикувано Постановление № 27 от 14 февруари 2019 год. за изменение на НСС, приети с Постановление № 46 на Министерски съвет от 2005 год. с което се изменя СС 17 Лизинг. Източник: Държавен вестник бр.15/2019...

В брой L 39 от 11 февруари 2019 год. на Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени в МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия“

Измененията влизат в сила най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 1 януари 2019 год. Пълният текст на стандарта във вида задължителен за прилагане във всички държави членки на Европейския съюз, може да бъде намерен в Консолидираната...

Предстоящи промени в СС 17 Лизинг

На интернет портала за обществени консултации вече може да се види Справката за отразяване на предложенията и становищата по СС 17, които са направени от ИДЕС и от д.е.с. Бойко Костов. Направените предложения са приети.

Един простичък въпрос и едни кратък отговор, а колко много преценки

Отчитане на дълготрайни материални активи Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3 бр. камери) на територията на общинското предприятие от фирма “А” на стойност 1120 лв. (стойностен праг за признаване на ДМА...