За по-малко от три месеца светът се промени, той вече не е същият. Агресивното разпространение на коронавируса наложи социална изолация, която се отрази на всички сфери на обществения живот, особено на световната икономика. Как да представим това събитие във финансовите отчети за 2019 година, изготвени в съответствие с Националните Счетоводни Стандарти (НСС)?

Коронавирусът

Първите съобщения за нов вирус, който бързо се разпространява, се появиха в края на 2019 г. от Китай. Тогава на Световната здравна организация бяха докладвани случаи на заразени с COVID-19 (коронавирус). През първите месеци на 2020 г. вирусът се разпространи в голям брой държави и броят на заразените започна да нараства лавинообразно.На 11 март 2020 г., след като са били регистрирани случаи на заразени с новия щам на коронавируса в 114 държави, Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от COVID-19 за пандемия.

На 13 март 2020 г. по искане на Правителството, Народното събрание обяви извънредно положение в България заради коронавируса и започна да предприема мерки за намаляване на разпространението му. Противоепидемичните мерки включват ограничаване на мобилността, отмяна на публични събития, затваряне на учебни заведения и търговски обекти, въвеждане на дистанционен режим на работа.

Тези ограничения оказват влияние върху всички предприятия, което е трудно да бъде оценено и прогнозирано. Някои предприятия спряха работа, други ограничиха дейността си, трети въведоха нови продукти или дистанционни продажби. Кризисното преструктуриране на бизнеса в повечето случаи води до намаляване на печалбите и генериране на загуби. Бяха приети законодателни промени за смекчаване на неблагоприятните ефекти от кризата, които включват отлагане на срокове за деклариране и плащане на данъци и стимули за запазване на работни места. Доколко ще са ефективни тези мерки също е трудно да бъде прогнозирано.

Събитие след датата на баланса

При съставяне на годишните финансови отчети на предприятията за 2019 година кризисната ситуация, свързана с COVID-19, трябва да се представя в съответствие със СС10 като важно некоригиращо събитие.

До края на 2019 г. са докладвани само единични случаи на заразени и не е имало информация, която да позволи прогнозирането нито на такова бързо и масово разпространение на коронавируса, нито на големия брой тежки случаи. Пандемичната криза стана факт през 2020 г., след датата на годишните финансови отчети за 2019 г. и не е събитие, съществувало към датата на отчета, поради което не може да се определи като коригиращо събитие.

Според СС 10 предприятието оповестява за всички важни и/или значителни за дейността му некоригиращи събития следната информация:

а) естеството на събитията;

б) оценка на финансовия им ефект или изявление, че такава оценка не може да бъда направена.

В приложението към отчета трябва да се оповести кризисната ситуация, породена от пандемията, свързаните с нея рискове за предприятието и начинът, по който ръководството ще отговори на тези рискове. Ако е възможно да се направи приблизителна оценка на очакваните финансови ефекти, тя също трябва да се оповести. За повечето предприятия това няма да е възможно, защото е трудно да се предвиди колко време ще са в сила противоепидемичните мерки и как те ще повлияят на бизнеса на предприятието. В такъв случай трябва да се оповести, че е практически невъзможно да бъде направена такава оценка.

Оповестяването на пандемичната криза, предизвикана от COVID-19, трябва да включва конкретното отражение върху бизнеса на предприятието, което се очаква от ръководството, като се отчита спецификата на дейността и структурата на предприятието. Например, за производствено предприятие, което работи със суровини, внесени от Китай, най-същественият риск би бил загуба на основни доставчици, неизпълнение на договорите и използване на по-скъпи суровини от алтернативни доставчици. Докато предприятие, което работи с клиенти предимно от Италия, би било застрашено от загуба на основни клиенти и риск от несъбираемост на вземанията.А в случай на предприятие с непрекъсваем цикъл и специфично производство, основният риск би бил да се разболеят едновременно голяма част от квалифицираните работници и да не може да се осигури производственият процес, дори и да не са възникнали проблеми с доставките и продажбите.

Препоръчително е оповестяванията да съдържат:

  • описание на общите и специфичните рискове за предприятието, породени от кризисната ситуация;
  • идентифициране на неблагоприятните последици за предприятието, свързани с тези рискове;
  • оценката на ръководството за финансовото отражение на тези последици или оповестяване, че такава оценка е практически невъзможна;
  • отговорът на оценените рискове от страна на ръководството – предприети или планирани мерки за продължаване на дейността.

Ретроспективно отразяване

Третирането на пандемичната криза като некоригиращо събитие означава, че няма нужда да се преразглеждат допусканията и методите, които са използвани за определяне на приблизителните счетоводни оценки, представени в годишните финансови отчети. Не се изисква актуализиране на прегледите за обезценка на дълготрайни активи, материални запаси и вземания. Всички промени в намеренията на ръководството на предприятията или взаимоотношенията с контрагенти след датата на отчета не следва да се отразяват като промени в годишния финансов отчет.

Действащо предприятие

Без съмнение, създадената кризисна ситуация ще има най-силно влияние върху приложимостта на презумпцията за действащо предприятие. При изготвяне на финансовите отчети ръководството трябва да направи оценка на способността на предприятието да продължи дейността си поне през следващите 12 месеца. Финансовите отчети се изготвят на база действащо предприятие, освен ако ръководството има намерение да ликвидира предприятието.

В приложението към финансовия отчет трябва да е оповестена базата, на която е изготвен отчетът: действащо предприятие (СС 1) или ликвидационна (СС 13). Освен това, СС 1 изисква когато финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие, но на управляващия орган са известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност, тези данни да се оповестят в приложението.

При оценката дали предположението за действащо предприятие е уместно, ръководството трябва да вземе предвид цялата налична информация за бъдещето, за да прогнозира бъдещото развитие поне до 12 месеца от датата на баланса. Част от тази информация е развитието на COVID-19 кризата. Ръководството трябва да направи възможно най-добрата оценка на потенциалния ефект от кризата през следващите 12 месеца, за да достигне до обосновано заключение дали е налице съществена несигурност относно приложимостта на презумпцията за действащо предприятие в годишния финансов отчет за 2019 г. СС 1 изисква когато финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие, но на управляващия орган са известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност, тези данни да бъдат оповестени в приложението.

Някои от потенциалните ефекти на кризата, които влияят върху приложимостта на презумпцията за действащо предприятие, са:

  • неизпълнение на договор за доставка на материални запаси;
  • закъснение на плащанията от клиенти;
  • спиране на дейността за дълъг период;
  • заболяване на голям брой служители.

Заключение: Оповестявайте!

Кризисната ситуация, свързана с COVID-19, трябва да се представя в годишните финансови отчети за 2019 г. в съответствие със СС 10 като важно некоригиращо събитие, заедно с оценка на финансовия ѝ ефект или изявление, че такава оценка не може да бъда направена.

Ако ръководството е преценило, че пандемичната криза води до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност, това също следва да се оповести в приложението към отчета. Дори несигурността да е съществена и да е взето решение за ликвидация, продължава да се прилага СС 1 до вписване на решението за ликвидация в Търговския регистър.

Законът за счетоводството позволява някои предприятията да не изготвят приложение с оповестявания към годишните си финансови отчети. Кризисната ситуация, свързана с коронавируса, няма да има отражение в годишните финансови отчети за 2019 г. на възползвалите се от тази възможност предприятия.

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close