Данъчното облагане на предприятията през 21 век. Ще изпратим ли в историята проекта за облагане на консолидирана основа и правилата за трансферно ценообразуване?

Данъчното облагане на предприятията ще се промени радикално, и то скоро. Промяната е свързана и с пандемията от коронавирус, която засегна драстично обществата и икономиките в световен мащаб и ускори съществуващите тенденции за цифровизация. На 21 май беше публикувано...

Някои промени в ЗДДС – ДВ 107/18.12.2020 г.

В „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12.2020 г., със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност бяха публикувани изменения в следните две области: Облагане на доставките на ваксини и инвитро диагностични медицински изделия,...

Промени в данъчното и счетоводно законодателство за 2021 г.

В Държавен вестник, бр. 104/08.12.2020 г., бяха публикувани следните изменения в нормативната база, засягащи основно данъчното законодателство: Приет бе Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Някои от промените са: – с чл. 63 се определят доходи и...

Неправомерно начислен ДДС от доставчик в ЕС при ВОП на стоки

Неправомерно начислен ДДС от доставчик в ЕС при ВОП на стоки Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл....

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ На интернет страницата на НАП вече е достъпна „Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ“ Припомням, че в сила от 2019г. (ДВ бр. 98от 2018г) беше въведено...

Публикуван е проект за промени в Наредба Н-18

Промени в Наредба Н-18 На интернет портала за обществени консултации е публикуван Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и...

За Наредба Н-18/2006 г. на МФ, наложен платеж, пощенски паричен превод, разносна търговия и още нещо

За Наредба Н-18/2006 г. на МФ, наложен платеж, пощенски паричен превод, разносна търговия и още нещо. Сред онлайн търговците често се дискутира, дали при плащане с ППП и доставка с наложен платеж, трябва да се издава ФБ. След последните промени в Наредба Н-18, този...

В ДВ брой 10/01.02.2019 год. са обнародвани промени в Наредба Н-18 от 2006 год.

Промените са свързани главно с лицата извършващи продажби на течни горива. Направени са и две доуточнения: По отношение предоставянето на документ с информация за текуща сметка. Аналогична разпоредба съществува в чл. 26, ал.5 По отношение издаването на служебен бон....

Какви биха могли да бъдат последствията, ако начислим ДДС при доставка за която е приложим чл. 163а от ЗДДС?

Често си мислим, че е по-добре да начислим ДДС, макар и недължим, отколкото да не начислим. В случая с режима по чл. 163а съдът приема, че решението на доставчика да премине към общия режим на облагане на сделки, към които е приложимо изключението на обратното...