Колеги,
Във връзка с наближаване края на финансовата година, прилагам чек-листа който използвам за проверка дали са изпълнение изискванията за оповестяване по националните стандарти. Можете да го ползвате свободно.
Копирайте ги и си го сложете в word-овски файл.

 

Проверка на общите изисквания за съдържанието на финансовия отчет

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Отчет изготвен в хиляди лева, с пояснение дали е индивидуален или консолидиран (групов)

 

Наименование на предприятието, правна форма, седалище и адрес на управление

 

Регистър в който предприятието е вписано и регистрационният му номер

 

Класификация на предприятието – микро, малко, средно или голямо

 

Отчетен период, датата към която е съставен финансовият отчет и датата му на съставяне

 

Отчетната валута на отчета и степента на точност на числата, представени в него

 

Баланс

 

ОПР

 

ОПП

 

ОСК

 

Оповестявания

 

Текст, че отчета е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството НСС

 

Текст, че имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал са представени вярно и честно в съответствие със Закона за счетоводството и НСС

 

Текст, че всички съществени пера са представени отделно

 

Текст, че сравнителната информация представена в отчета е съпоставима с информацията за текущият период

 

Раздел в който се оповестява прилаганата политика по отделни елементи на финансовите отчети – активи, пасиви, приходи и разходи, като в случай на промяна се оповестява причината за нея.

 

Счетоводната политика по отношение на базите за оценяване, използвани при изготвяне на финансовия отчет (историческа цена, справедлива стойност, възстановима стойност, нетна реализируема стойност и др.), в допълнение към оповестяването на счетоводните политики, изисквано от останалите счетоводни стандарти.

 

Раздел за оповестяванията изисквани от съответните стандарти.

 

Предприятията оповестяват допълнителна информация, която не е представена в други съставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е необходимо за вярното и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятието

 

Когато финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие, но на управляващия орган са известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност, тези данни се оповестяват в приложението.

 

В случай, че дълготрайните активи са признати по преоценена стойност, в табличен вид е оповестено:

·         изменението на резерва от преоценка в рамките на отчетния период заедно с обяснение за данъчното третиране на разликите от преоценка

·         балансовата сума, която би била призната, ако нетекущите (дълготрайните) активи не са били преоценени

 

В случай, че активи различни от финансови инструменти, се оценяват по справедлива стойност, е оповестено:

·         използваните методи и техники за оценка, когато за дадения актив няма активен пазар

·         за всяка категория активи е оповестява справедливата стойност и разликите от промените в оценката на стойността, отчетени като текущи приходи или разходи, или като резерви от преоценка

·         таблица, показваща изменението на резерва от оценяване по справедлива стойност в рамките на отчетния период

 

Размерът на всички условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в баланса;

·         задълженията, свързани с пенсии,

и

·         задълженията към свързани или асоциирани предприятия се посочват отделно

 

Размерът на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органа на управление, като се посочва лихвения процент, основните условия и върнатите суми, както и задълженията поети в полза на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, с посочване на обща сума за всяка категория

 

Информация за размера и характера на отчетените приходи или разходи, които са с особено голям размер или обхват

 

Сумата на задълженията в счетоводния баланс, които стават изискуеми след повече от 5 години, като информацията се посочва общо за перото „Задължения” и поотделно за всяка статия от него.

 

Сумата на задълженията в счетоводния баланс, за които са предоставени обезпечения, с описание на естеството и формата на обезпечението, като информацията се посочва общо за перото „Задължения”

 

Средно списъчния брой на персонала през отчетния период

 

В случаите на придобиване на собствени акции микропредприятията оповестяват:

·         причината за придобиването

·         броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените собствени акции през отчетния период, както и частта от записания капитал, която те представляват

·         насрещната престация при придобиване или прехвърляне на собствени акции, когато то е възмездно

·         броя и номиналната стойност на притежаваните собствени акции, както и дела, който те представляват в записания капитал

 

Средните, големите предприятия и предприятията от обществен интерес

 

Измененията в нетекущите (дълготрайните) активи през отчетния период, като посочват:

·         стойността на всяка група и статия на нетекущите активи в началото и в края на отчетния период;

·         постъпилите в предприятието и отписаните нетекущи активи през отчетния период;

·         последващи преоценки;

·         амортизации в началото и в края на отчетния период, както и начислените през отчетния период;

·         капитализираната сума в стойността на нетекущите активи през отчетния период, когато лихвата се капитализира в съответствие с МСС 23 „Разходи по заеми“

 

Когато дълготрайните финансови активи са признати по цена на придобиване и тази цена е по-висока от справедливата им стойност, се оповестява:

·         балансовата стойност и справедливата стойност на отделните активи или на сходни групи активи;

·         причините, поради които балансовата стойност не е намалена, в т. ч. основанията и предположенията, поради които се счита, че справедливата стойност на тези активи ще бъде увеличена

 

Размерът на възнаграждения, изплатени през периода на административния персонал и членовете на органите на управление във връзка с функциите им, и всички задължения, възникнали или поети по отношение на пенсиите на бивши членове на тези органи, като се посочва общата сума за всяка категория; тази информация не се оповестява, ако това ще доведе до установяване на възнаграждението на конкретно лице;

 

средносписъчния брой на персонала по категории

 

Ако в отчета за приходите и разходите не са оповестени отделно, се оповестяват и:

·         разходите за възнаграждения;

·         разходите за осигуровки, като отделно се оповестяват осигуровките, свързани с пенсии

 

Когато в баланса е призната провизия за отсрочени данъци, се оповестяват крайните салда на отсрочените данъци и измененията на тези салда през отчетния период

 

За предприятия, в които предприятието притежава 20 или повече процента от капитала им, с изключение на тези които са несъществени, за всяко предприятие по отделно:

·         Наименование и седалище

·         Притежаван дял от капитала

·         Собствения капитал и финансовият резултат за последния отчетен период, за който е налице приет финансов отчет.

 

Броят и номиналната стойност на всеки клас акции, ако има повече от един клас акции

 

Броят и номиналната стойност на записаните през отчетния период акции / дялове

 

Издадените от предприятието ценни книжа, включително конвертируеми облигации и аналогични ценни книжа или права, с посочване на техния брой и правата, свързани с тях

 

За предприятията в които отчитащото се предприятие е неограничено отговорен съдружник се оповестява наименованието, седалището и правната форма

 

Ако отчитащото се предприятие е част от група следва да оповести:

·         Наименованието и седалището на предприятието майка

·         Наименованието и седалището на предприятието, което съставя консолидиран финансов отчет за най-голямата група.

·         Наименованието и седалището на предприятието, което съставя консолидиран финансов отчет за най-малката група, в която е включено отчитащото се предприятие, и което е включено в отчета на предприятието майка.

·         Мястото, където могат да бъдат получени консолидираните финансови отчети

 

Характера и стопанската цел  на договорености на предприятието с други лица, които не са представени отчета, при условие че рисковете и изгодите са съществени и необходими за оценяване финансовото състояние на предприятието, като например: факторинг, продажби с уговорка за обратно изкупуване, продажби на консигнация, продажби  предварително плащане на цената и други

 

Големите предприятия допълнително оповестяват размера на нетните приходи от продажби, разпределени по категории дейности и по географски пазари, когато тези категории и пазари се различават съществено

 

 

Дълготрайни материални активи

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Възприетата счетоводна политика относно ДМА, като се посочват:

·         Възприетия подход при класифициране на материалните активи като дълготрайни, включително и възприетия стойностен праг на същественост, под който материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им

·         Възприетия подход при определяне на първоначалната оценка на ДМА

·         Възприетия подход за класифициране на последващите разходи по ДМА като разходи за увеличение на балансовата стойност на активите или като текущи разходи за дейността

·         Възприетия подход за отчитане на временно извадени от употреба ДМА

·         Други – по решение на ръководството

 

Балансовата стойност на ДМА с ограничения в правото на собственост – по групи активи

 

Сумата на поетите ангажименти за придобиване на ДМА, включително размерът на авансовите плащания

 

Стойността на ползваните в дейността ДМА – чужда собственост

 

Балансовата стойност на ДМА, които временно са извадени от употреба

 

Отчетната стойност на напълно амортизираните ДМА – по групи активи

 

 

Дългосрочни нематериални активи

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Възприетата от предприятието счетоводна политика относно нематериалните дълготрайни активи, като се посочват:

·         Възприетия подход при признаване на разходи за развитие като нематериални активи

·         Възприетия подход при определяне на първоначалната оценка на нематериални активи

·         Възприетия подход за определяне на последващите разходи по нематериални активи

·         Възприетия подход по отразяването на разходите за усъвършенстване

·         Възприетия подход при временно изваждане от употреба на нематериални активи

·         Други – по усмотрение

 

Нетните валутни разлики, получени в резултат на превеждането на финансови отчети на чуждестранно предприятие

 

Балансовата стойност на нематериалните активи с ограничения върху правото на ползване – по групи активи

 

Стойността на поетите ангажименти за придобиване на нематериални активи, включително размера на авансовите плащания

 

Стойността на ползваните в дейността нематериални активи – чужда собственост

 

Балансовата стойност на нематериалните активи, които временно са извадени от употреба

 

Отчетната стойност на напълно амортизираните нематериални активи – по групи активи

 

За изследователската дейност – общата сума на разходите за текущия отчетен период

 

За дейността за развитие – общата сума на разходите за текущия отчетен период за развитие

·         Общата сума на разходите за текущия отчетен период и с натрупване

·         Стойността на нематериалните активи, придобити от развитие през текущия отчетен период

 

 

Амортизация на материални и нематериални активи

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Възприетите методи на амортизация за отделните групи активи

 

Обосновка за промяна в метода на амортизация, ако такава е извършвана

 

 

Дългосрочни финансови активи

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

По отношение на финансовите инструменти

 

Създадените портфейли от финансови инструменти в предприятието

 

Възприетата в предприятието фирмена политика, относно:

·         Признаването, отчитането и оценката (първоначална и последваща) на финансовите инструменти

·         Създадените портфейли – цел, вид и специфики

 

Всички значими финансови рискове от гледна точка на финансовата стабилност на предприятието, които:

·         Са възникнали през съответния период, както и действията, които са предприети за предотвратяване в бъдеще

·         Се съдържат в наличните финансови инструменти към датата на финансовия отчет

·         Се съдържат по принцип в създадените от предприятието портфейли

 

За финансовите инструменти, отчитани по справедлива стойност:

·         Използваните модели и техники за определяне на справедливата стойност на финансовите инструменти

·         За всяка категория финансови инструменти – справедливата стойност; разликите от промените в оценките, отчетени в приходите и разходите; разликите от промените в оценките, отчетени в резерва от преоценка;

·         Изменението в резерва от преоценки през отчетния период, както и стойността му в началото и в края на отчетния период

·         За всеки клас дериватив – размерът и естеството; значимите условия, които могат да повлияят върху сумата, срочността и сигурността на бъдещите парични потоци

 

За деривативи, които не се отчитат по справедлив стойност, се оповестява следната информация за всеки клас деривативи

·         Размерът и естеството

·         Справедливата стойност, при условие, че тя може да се определи съгласно изискванията на стандарта

 

По отношение на хеджирането

 

Общата стойност на:

·         Хеджиращите инструменти – по вид

·         Резерва от хеджиране към датата на финансовия отчет

·         Хеджираните позиции (единици) – по вид на позициите и по вида на хеджираните финансови рискове

·         Средната ефективност от хеджирането за отчетния период в предприятието – общо за предприятието като цяло и по вид на хеджиращите инструменти, без да се взема под внимание ефективността, произтичаща от наличните хеджиращи инструменти към датата на финансовия отчет

 

Документираната фирмена политика в предприятието относно хеджирането

 

Възприетия начин за оценка на ефективността на хеджирането

 

По отношение на инвестиционните имоти

 

Възприетата счетоводна политика за

·         Критериите относно класификацията и отличаването на инвестиционните имоти от имотите, ползвани от собственика, и от имотите, държани за продажба в обичайната икономическа дейност

·         Критериите за класифициране на имотите, когато предполагаемото им предназначение е повече от едно

·         Прилаганите методи за оценяване на инвестиционните имоти според конкретния им вид

·         Последващите разходи, свързани с инвестиционните имоти

·         Сумите, признати като текущи приходи и разходи, които са свързани с отчитането на инвестиционните имоти

·         Сумата на договорените задължения за покупка, изграждане или развитие на инвестиционни имоти или за ремонт, поддържане или подобрения на същите имоти

·         Преобразуването във и от стоково – материален запас и имот, ползван от собственика 

·         Други движения

 

Предприятие, което прилага модела на справедливата стойност, трябва да оповести и:

·         Факторите, които предприятието използва при определянето на справедливата стойност на инвестиционните имоти, включително степента, до която оценката се позовава на оценяване от независим оценител; ако липсва такова оценяване, този факт се оповестява

·         Печалбите и/или загубите (приходите и/или разходите), признати във връзка с отчитането на инвестиционните имоти по справедлива стойност

·         Прираст, освобождавания или други движения на инвестиционни имоти

·         Балансовата стойност на инвестиционния имот към датата на продажбата и сумата на реализираната печалба или загуба

 

Предприятие, което прилага модела на цената на придобиване, трябва да оповести и:

·         Обяснение, защо справедливата стойност не може да бъде достоверно измерена

·         Използваните методи за амортизация

·         Полезния живот или използваните амортизационни норми

·         Балансовата стойност и натрупаните амортизационни отчисления

·         Прираста на инвестиционните имоти, отчитани по модела на цената на придобиване, в т.ч. от придобивания и последващи капитализирани разходи

·         Освобождавания

·         Сумата от признатите загуби от обезценка и сумата на възстановените загуби от обезценка на инвестиционен имот

 

По отношение на инвестициите в асоциирани предприятия

 

Методите, използвани при отчитането на инвестицията в предприятията

 

Разликата между себестойността на инвестицията и дела на инвеститора в балансовата стойност на собствения капитал на асоциираното предприятие към датата на придобиване на инвестицията, когато инвестицията се отчита по метода на собствения капитал

 

Своя дял в условните задължения на предприятието

 

Условните задължения, възникнали в резултат на това, че инвеститора е отговорен за всички или за част от задълженията на предприятието

 

По отношение на инвестициите в смесени предприятия

 

Описанието и размера на дяловете в смесените предприятия

 

Дела от печалбата (загубата), реализиран от участник в смесено предприятие

 

Непредвидимите събития по отношение на своя дял в смесеното предприятие

 

Дела от възникналите задължения, произтичащи от участието в смесено предприятие

 

 

Разходи за данъци и отсрочени данъци

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Текущия данък от печалбата

 

Облагаемите временни разлики и пасива по отсрочен данък върху тях към датата на финансовия отчет

 

Намаляемите временни разлики, неизползваните данъчни загуби или кредити и актива по отсрочен данък върху тях към датата на финансовия отчет

 

Намаляемите временни разлики и неизползваните данъчни загуби или кредити, за които не е признат актив по отсрочени данъци и причините за това

 

Преизчисленията на текущи данъци от печалбата за предходни периоди, признати през текущия период

 

Текущите и отсрочените данъци, дебитирани или кредитирани директно в собствения капитал

 

Корекцията в отсрочените данъци в резултат на промяна в данъчното законодателство

 

Дължимите (възстановимите) данъци от печалбата поотделно за обичайната и извънредната дейност, когато е реализирана печалба или загуба от извънредна дейност

 

 

Материални запаси

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Счетоводната политика за оценка на материалните запаси при тяхното потребление, включително приложените методи

 

Възприетата база за разпределение на постоянните общопроизвоствени разходи

 

Отчетната стойност на материалните запаси, представени в отчета по нетна реализируема стойност

 

Размерът на намалението на отчетната стойност на стоково – материалните запаси до нетната реализируема стойност, отчетено като текущ разход

 

Стойността на всяко възстановено намаление на отчетната стойност на стоково – материалните запаси, която се признава като текущ приход

 

Обстоятелствата, които са довели до намаляване на отчетната стойност на материалните запаси до нетна реализируема стойност или до възстановяване на направено вече намаление

 

Разликата между балансовата и пазарната стойност на стоково – материалните запаси към датата на финансовият отчет, когато тази разлика е съществена. Оповестяването е по категории стоково – материални запаси за всеки конкретен вид

 

Отчетната стойност на стоково – материалните запаси, които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви

 

 

Парични средства

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Размерът на държаните от предприятието парични средства, които не са на разположение за ползване от ръководството

 

Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, както и начина им на представяне в статиите на счетоводния баланс

 

 

Финансови резултати

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Естеството и размера на приходни или разходни статии, когато са важни за разбиране на резултатите от основната дейност

 

 

Провизии и сходни задължения – за всеки вид провизия се оповестява

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Отчетната стойност в началото и в края на отчетния период

 

Допълнителни провизии, направени през периода, включително увеличенията в съществуващите провизии

 

Използваните суми (отписаните провизии) през периода

 

Увеличението през периода на дисконтираните суми, произлизащо от изминалото време, и ефекта от настъпилите промени в дисконтовата ставка (норма)

 

Кратко описание на характера на задължението и очакваното разположение във времето на изходящите парични потоци икономически ползи

 

Посочва елементите на несигурност относно разположението във времето и размера на тези потоци; когато е необходимо да се представи съответната информация, предприятието следва да оповести основните предположения, направени по отношение на бъдещи събития

 

Размера на очакваните възстановени суми с отразяване размера на актива, който е бил признат за тези очаквани възстановени суми

 

С изключение на случаите, в които вероятната необходимост от изходящи потоци от ресурси, включващи икономически ползи, е отдалечена във времето, предприятието следва да оповести кратко описание на характера на условните задължения за всеки клас условни задължения, а при необходимост и следата информация – оценка на техния финансов ефект; посочване елементите на несигурност, отнасящи се до разположението във времето на потоци; и вероятността да бъдат възстановени суми от трети лица

 

Когато има вероятност от постъпване на поток икономически ползи, предприятието следва да оповести кратко описание на характера на условните активи към датата на баланса и където в необходимо, оценка на техния финансов ефект, измерен според принципите, определени за провизии

 

В изключително редки случаи оповестяването на цялата информация може да доведе до сериозно предубеждение към позицията на предприятието при спорове с други страни по въпросите на провизиите, условните задължения и условните активи. В такива случаи не е необходимо предприятието да оповестява тази информация, но е необходимо предприятието да оповести общата същност на спора заедно с факта, че информацията не е оповестена, и причините за това

 

 

Задължения

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

По отношение на финансовите инструменти

 

Създадените портфейли от финансови инструменти в предприятието

 

Възприетата в предприятието фирмена политика, относно:

·         Признаването, отчитането и оценката (първоначална и последваща) на финансовите инструменти

·         Създадените портфейли – цел, вид и специфики

 

Всички значими финансови рискове от гледна точка на финансовата стабилност на предприятието, които:

·         Са възникнали през съответния период, както и действията, които са предприети за предотвратяване в бъдеще

·         Се съдържат в наличните финансови инструменти към датата на финансовия отчет

·         Се съдържат по принцип в създадените от предприятието портфейли

 

За финансовите инструменти, отчитани по справедлива стойност:

·         Използваните модели и техники за определяне на справедливата стойност на финансовите инструменти

·         За всяка категория финансови инструменти – справедливата стойност; разликите от промените в оценките, отчетени в приходите и разходите; разликите от промените в оценките, отчетени в резерва от преоценка;

·         Изменението в резерва от преоценки през отчетния период, както и стойността му в началото и в края на отчетния период

·         За всеки клас дериватив – размерът и естеството; значимите условия, които могат да повлияят върху сумата, срочността и сигурността на бъдещите парични потоци

 

За деривативи, които не се отчитат по справедлив стойност, се оповестява следната информация за всеки клас деривативи

·         Размерът и естеството

·         Справедливата стойност, при условие, че тя може да се определи съгласно изискванията на стандарта

 

По отношение на хеджирането

 

Общата стойност на:

·         Хеджиращите инструменти – по вид

·         Резерва от хеджиране към датата на финансовия отчет

·         Хеджираните позиции (единици) – по вид на позициите и по вида на хеджираните финансови рискове

·         Средната ефективност от хеджирането за отчетния период в предприятието – общо за предприятието като цяло и по вид на хеджиращите инструменти, без да се взема под внимание ефективността, произтичаща от наличните хеджиращи инструменти към датата на финансовия отчет

 

Документираната фирмена политика в предприятието относно хеджирането

 

Възприетия начин за оценка на ефективността на хеджирането

 

 

Финансирания и Приходи за бъдещи периоди

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

За правителствени дарения и даренията от трети лица:

·         Условията, съпътстващи получаването им

·         Критериите за признаването им като текущ приход

·         Размерът на получените средства

 

За другите форми на правителствена помощ – формата и видът на помощта

 

 

Приходи

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Счетоводната политика, приета за признаване на приходите, включително начините, приети за определяне етапа на завършеност на сделката за извършване на услуги

 

Сумата на всяка важна категория приходи, признати през периода, включваща:

·         Продажбата на продукция и стоки

·         Извършването на услуги

·         Лихви, лицензионни възнаграждения и дивиденти

·         Други приходи

 

Сумата на прихода, създаден от размяна на стоки или услуги, включени във всяка важна категория приходи

 

 

Приблизителни оценки

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Естеството и размера на промяната на приблизителната счетоводна стойност, която оказва значителен ефект през текущия период или се очаква да окаже значителен ефект през бъдещи периоди

 

 

Валутни курсове

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Сумата на валутните курсови разлики, включени в печалбата или загубата за периода

 

Сумата на валутните курсови разлики, отчетени като резерв от преоценка

 

Причини за използване на валута, различна от валутата на страната в която се намира чуждестранното предприятие

 

Наличие на промяна в класификацията на дейността в чужбина – естеството на промяната, причината за промяната, въздействието на промяната върху капитала и нетната печалба или загуба за всеки представен минал период, при положение, че промяната би настъпила в началото на най-ранния от представените периоди

 

 

Фундаментални грешки

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Ако предприятието използва препоръчителен подход

 

Естеството на фундаменталната грешка

 

Размера на корекциите по позиции за текущия период и за предходния период

 

Размера на корекцията по позиции, свързани с периоди, предходни а предходния период

 

Факта, че сравнителната информация е била преизчислена

 

Ако предприятието използва алтернативен подход

 

Изготвянето на проформа финансов отчет

 

Стойностния размер на фундаменталната грешка, който е повлиял върху печалбата или загубата от текущия период

 

Размера на корекцията за всеки период, за който е представена информация във финансовия отчет

 

 

Промяна в счетоводната политика, когато промяната оказва съществен ефект върху текущия или върху предходен период, или може да има съществен ефект върху следващите периоди

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Причината за промяната

 

Сумата на корекцията за текущия и предходния период

 

Сумата на корекцията, отнасяща се периоди, предхождащи периода, включен в сравнителната информация

 

Фактът, че сравнителната информация е била преизчислена или че това е практически неизпълнимо

 

 

 

 

 

 

Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Размера на предложените или декларирани след датата на финансовия отчет дивиденти

 

Датата на която финансовия отчет официално е одобрен за публикуване

 

Органа, одобрил годишния финансов отчет за публикуване и решението за одобряването

 

Когато се получи информация след датата на отчета относно условия, които са съществували към датата на отчета, оповестяванията се актуализират с новата информация

 

Във връзка с важни и/или значителни за дейността некоригиращи събития:

·               Естеството на събитията

·         Оценка на финансовия ефект или изявление, че такава оценка не може да се направи

 

 

Договори за строителство

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Сумата на приходите по договори за строителство, признати като приход в текущия период

 

Начините, използвани за определяне на приходите по договори за строителство, признати през отчетния период

 

Начините, използвани за определяне на етапа на завършеност на договорите в процес на изпълнение

 

Договорите, които са в процес на изпълнение към датата на баланса, като за тях следва да се оповести по отделно:

·               Сумата на признатите разходи и признатите печалби (минус признатите загуби) до момента

·               Сумата на получените аванси

·               Сумата на удръжките по договорите

·               Вземането от клиентите за работа по договорите

·               Начислената провизия

 

 

Лизинг

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

От наемодателите

 

Стойността на предоставените по лизингови договори активи – поотделно по финансово обвързани и по експлоатационни лизингови договори

 

Общата сума на вземанията по лизингови договори

 

Сумата, отразена като финансов приход за бъдещи периоди по финансово обвързани лизингови договори

 

Отчетната стойност на активите по видове и начислената към датата на съставянето на отчета амортизация, когато експлоатационните лизингови договори обхващат значителна част от дейността на наемодателя

 

Условните наеми, признати като приход

 

Общо описание на значителните лизингови ангажименти на наемодателя

 

От наемателите

 

Стойността на получените по лизингов договор активи – поотделно за експлоатационни и финансово обвързани лизингови договори

 

Общата сума на задълженията по лизингови договори

 

Сумата, отразена като финансов разход за бъдещи периоди по финансово лизингови договори

 

 

Сделки със свързани лица

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Видът на сделката

 

Елементите на сделката

·               Обемът на сделката – като стойност или в процент от нетния обем от продажбите

·               Сумите или процента на неуредените разчети по сделката

·               Ценовата политика – отклонения от характерната справедлива стойност за дадена сделка

 

В консолидираните финансови отчети се оповестяват сделките със свързаните лица извън икономическата група

 

Третират (оповестяват се) се като сделки със свързани лица:

·               Сделките с членовете на органа на управление

·   Сделките с административния персонал

 

 

Обезценки на активи

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Сумата на загубите от обезценка на активи, включени в отчета за приходите и разходите за текущия период, и статиите, в които са включени тези суми

 

Сумата на възстановените загуби от обезценка на активи, включени в отчета за приходите и разходите за текущия период, и статиите, в които са включени тези суми

 

 

Биологични активи и селскостопанска продукция

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Видовете, естеството и характера на селскостопанските дейности

 

Базите за определяне на справедливите стойности на биологичните активи и селскостопанската продукция по групи

 

Причините за съществените колебания на справедливите стойности на биологичните активи и селскостопанската продукция в рамките на отчетния период

 

Печалбите и загубите, възникнали през текущия период, при първоначалното признаване на биологичните активи и селскостопанската продукция; отделно се посочва онази част от тях, която се полага на наличностите в края на отчетния период

 

Печалбите и загубите, възникнали от промяната на справедливата стойност, намалена с предварително начислените разходи за продажба за биологичните активи в края на отчетния период

 

Наличностите и движението на биологичните активи по групи и видове в количествени измерители и по справедливи цени

 

Произведената селскостопанска продукция по количества и справедливи цени при първоначалното и признаване

 

Съществуването стойността на биологичните активи, заложени като гаранция и обезпечения

 

Стратегиите за управление на финансовия риск, свързани със селскостопанската дейност

 

Увеличение и намаление на запасите от биологични активи и селскостопанска продукция

 

Начислени амортизации и обезценки на биологичните активи

 

Описание на причините и невъзможността биологичните активи да бъдат оценени по справедливи цени

 

Характера и размера на правителствените дарения, признати във финансовите отчети

 

Неизпълнени условия и други непредвидими обстоятелства, свързани с правителствените дарения

 

Отчет за движението на животните и Отчет за движението на животните по видове и възрастови групи

 

 

Бизнес комбинации

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

Финансовите отчети на придобиващите следва да съдържат информация относно осъществените през периода бизнес комбинации

 

наименованията и описание на комбиниращите се предприятия

 

принципните подходи при отчитане на бизнес комбинацията

 

датата на влизане в сила на бизнес комбинацията от счетоводна гледна точка

 

дейности – резултат от бизнес комбинации, от които предприятието е решило да се освободи

 

За бизнес комбинации представляващи придобиване се оповестяват

 

Процента на придобитите акции / дялове с право на глас

 

Първоначалната стойност на придобиването и всякакви последващи промени

 

Описание на покупната цена, която е заплатена или платима в бъдеще, както и корекциите, които биха възникнали при настъпване на определени бъдещи събития

 

Същността и сумата на провизиите за потенциални задължения, освен изискванията за оповестяване, посочени в СС-37

 

Счетоводно третиране на репутацията, включително –

 • възприетия срок (срокове) за погасяването и;
 • причините, когато възприетия срок за погасяване се различава от посочения в този стандарт;
 • причини, когато не се погасява по линейния метод;
 • статии в отчета за приходите и разходите, където се отразява погасяването на репутацията;
 • всякакви корекции в размер на репутацията;
 • загубите от обезценка на репутацията;
 • промени в преоценъчния резерв (при поетапно придобиване)

 

За бизнес комбинации представляващи обединения на участия се оповестяват:

 

Описание и брой на емитираните акции / дялове заедно с процента от тях с право на глас на всяко от обединяващите се предприятия, които са били разменени за осъществяване на бизнес комбинацията

 

Размерът на активите и пасивите, внесени от всяко предприятие

 

Приходите, разходите, печалбите и загубите, които не са елиминирани и  съответно са включени във финансовите отчети на обединените предприятия

 

Финансовите отчети на придобиващите предприятия трябва да съдържат информация за осъществените през предходен период бизнес комбинации, представляващи придобивания

 

За движението в размера на провизиите за потенциални задължения освен изискванията за оповестяване, посочени в СС-37

 

За движение в размера на репутацията, възникнало в резултат на – промяна в срока на погасяване; промяна в метода на погасяване; промяна в начина на представяне във финансовите отчети; отчетеното погасяване на репутацията през периода; брутната и балансовата стойност на репутацията в началото и в края на периода

 

 

Консолидирани отчети – освен оповестяванията, изисквани от останалите стандарти консолидирания финансов отчет следва да съдържа още следните оповестявания

 

Елемент:

Да / Не / Без приложения

основанията, на които дъщерните предприятия са включени в консолидирания финансов отчет, освен ако консолидацията е извършена на основание контрол върху повече от половината от правата на глас в друго предприятие и при условие, че делът от притежавания капитал е равен на дела от притежаваните гласове

 

наименованията и седалищата на предприятията, включени в консолидацията

 

делът от капитала на дъщерните предприятия, притежаван от предприятието майка и неговите дъщерни предприятия или от лица, които действат от свое име, но за сметка на тези предприятия

 

Когато предприятието е изключено от консолидираните финансови отчети за него се оповестява следната информация:

·         наименование и седалище на предприятията, изключени от консолидация;

·         делът от капитала на изключените от консолидация дъщерни предприятия, притежаван от предприятието майка и неговите дъщерни предприятия или от лица, които действат от свое име, но за сметка на тези предприятия;

·         обяснява причините за изключването

 

методите за оценка на активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите, приложени в консолидирания финансов отчет

 

методите за изчисляване на загубите от обезценка

 

валутният курс, използван за преизчисляване на паричните позиции в чуждестранна валута в отчетната валута на консолидирания финансов отчет

 

за предприятията, които са асоциирани на предприятия от групата, се посочва следната информация, отделно за всяко асоциирано предприятие – наименованието и седалището на предприятието; делът от капитала на асоциираното предприятие, притежаван от предприятия от групата или от лица, които действат от свое име, но за сметка на тези предприятия

 

за участията в смесени предприятия, отчетени в консолидирания финансов отчет по метода на пропорционална консолидация, се посочва следната информация, отделно за всяко смесено предприятие – наименованието и седалището на предприятието; делът от капитала на смесеното предприятие, притежаван от предприятия от групата или от лица, които действат от свое име, но за сметка на тези предприятия; условията, при които е установен съвместният контрол

 

за предприятията, в които предприятия от групата или лица, действащи от свое име, но за сметка на тези предприятия, притежават 20 на сто или повече от капитала им, се посочва следната информация, отделно за всяко предприятие -наименованието и седалището на предприятието; притежаваният дял от капитала, собственият капитал и печалбата или загубата на предприятието за последния отчетен период, за който е налице приет годишен финансов отчет. Информация по тази точка не се оповестява за предприятията, когато предприятието е несъществено за целите на вярното и честно представяне

 

общата сума на условните задължения на предприятията от групата, доколкото тази информация е необходима за оценка на финансовото състояние на групата като цяло; условните задължения, свързани с пенсии и с предприятия от групата, невключени в консолидацията, се оповестяват отделно

 

средносписъчният брой на персонала в предприятията от групата по категории, с отделно оповестяване на средносписъчния брой на персонала в смесените предприятия, които са отчетени в консолидирания финансов отчет по метода на пропорционална консолидация; когато консолидираният отчет за приходите и разходите е представен в едностранна форма, се оповестяват и разходите за персонала, с отделно посочване на –  разходите за възнаграждения; разходите за осигуровки, като отделно се оповестяват осигуровките, свързани с пенсии

 

размерът на възнагражденията, изплатени през отчетния период на административния персонал и членовете на органите на управление на предприятието майка във връзка със функциите им в предприятието майка и дъщерните предприятия, и всички задължения, възникнали или поети по отношение пенсиите на бивши членове на тези органи, като се посочва общата сума за всяка категория

 

размерът на авансите и кредитите, предоставени от предприятието майка или негово дъщерно предприятие на административния персонал и членовете на органите на управление на предприятието майка, като се посочват лихвеният процент, основните условия и върнатите суми, както и задълженията, поети в полза на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, с посочване на общата сума за всяка категория

 

характерът и стопанската цел на договореностите на предприятията от групата с други лица, които не са представени в консолидирания счетоводен баланс, при условие че рисковете или изгодите от такива договорености са съществени и доколкото оповестяването на тези рискове или изгоди е необходимо за оценяване финансовото състояние на групата като цяло, например: договорености за споделяне на риска и изгодите, произтичащи от факторинг, продажба с уговорка за обратно изкупуване, продажба на консигнация, продажба с предварително плащане на цената и други подобни

 

общата сума на задълженията в консолидирания счетоводен баланс, които стават дължими и изискуеми след повече от 5 години

 

общата сума на задълженията в консолидирания счетоводен баланс, за които са предоставени обезпечения от предприятия от групата, с описание на естеството и формата на всяко обезпечение

 

по отношение на сделките между предприятия от групата и свързани с тях лица, които не са включени в консолидацията, се посочва сумата по сделките, характерът на взаимоотношенията между свързаните лица и друга информация, необходима за оценяване на финансовото състояние на групата като цяло, когато тези сделки са значителни и не са сключени при пазарни условия; за целите на оповестяването по тази точка свързани лица са свързаните лица по смисъла на Международните счетоводни стандарти

 

разпределението на консолидираните нетни приходи от продажби по видове дейности и по географски пазари, ако дейностите и пазарите съществено се различават помежду си по начина на организиране на продажбите от обичайната дейност в предприятията от групата, взети като цяло

 

За финансовите инструменти, отчитани по справедлива стойност, се оповестяват – използваните модели и техники за определяне на справедливата стойност на финансовите инструменти.

За всяка категория финансови инструменти

 • справедливата стойност;
 • разликите от промените в оценките, отчетени в отчета за приходите и разходите;
 • разликите от промените в оценките, отчетени в резерва от преоценка);
 • изменението в резерва от преоценка през отчетния период, както и стойността му в началото и в края на отчетния период;

За всеки клас дериватив

·         размерът и естеството;

·         значимите условия, които могат да повлияят върху сумата, срочността и сигурността на бъдещите парични потоци

 

За деривативите, които не се отчитат по справедлива стойност, се оповестява следната информация за всеки клас дериватив –

 • размерът и естеството;
 • справедливата стойност, при условие че тя може да се определи съгласно СС 32 – Финансови инструменти

 

отделно сумата на положителната и отрицателната репутация, както и промяната в стойността на репутацията спрямо предходния отчетен период

 

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close