СТАНОВИЩЕ
на
Института на професионалните счетоводители в България
гр. София, 02.03.2018 г

Относно проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Като членове на Института на професионалните счетоводители в България, верни на мотото си „Професионализъм и етика“, изразяваме своята принципна подкрепа и приветстваме намеренията и действията на държавата в посока пресичане на действащи порочни практики и данъчни измами, както и опити за такива.
Като представители на счетоводната гилдия в България и от гледна точка на професионалния си опит смятаме, че въвеждането на така предложените нормативни промени, биха постигнали целите си, ако всички заинтересовани страни и обществото като цяло са убедени в ползите от тях.
Във връзка с това искаме да изразим своите виждания, като дадем препоръка от три важни стъпки, които е необходимо да се направят от заинтересованите страни, за да бъде постигнат реален ефект с промените и новите мерки да не доведат единствено до допълнителна административна тежест.
1. Приходната администрация:
– да даде увереност и гаранции на данъкоплатеца, че търговската му информация ще се съхранява с необходимата грижа и че достъпът до нея ще бъде ограничен и строго регламентиран;
– да обмисли възможностите, да се създаде и предостави на данъкоплатеца софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, по подобие на софтуера за ДДС, за декларациите по осигуряването и за трудовите договори, болничните, доставките и продажбите на течни горива и т.н.;
– да обсъди предложения за промени в подоходното облагане на домакинствата, в качеството им на основен краен потребител, с което те да бъдат стимулирани да изискват фискалния бон при покупката на стоки и услуги. Например, възможност за данъчни облекчения срещу представени фискални бонове за покупка на стоки и услуги с висок фискален риск.

2. Бизнесът, който в търговските си обекти използва фискални принтери и софтуер за управление на продажбите, да:
– обсъди със специалисти, каква е готовността за въвеждане на промените, особено в случаите, когато базата данни се съхранява в устройства, отдалечени от основния носител на информацията, тъй като се предвиждат ограничения за съхранението ѝ на територията на Република България или държава членка на ЕС;
– провери техническата пригодност на своя хардуер, за да отговори на новите изисквания, включително и на тези, които вече са факт – например системата „баркод“.
– комуникира с доставчиците си на софтуера, управляващ продажбите, да провери готовността им да отговорят на промените и ако се налага да се потърсят нови доставчици на софтуер.

3. Счетоводителите:
– да се подготвят да окажат професионални консултации на своите клиенти/работодатели свързани както с гласуваните, така също и с предложените нови промени;
– да съдействат на представителите на бизнеса при привеждане в съответствие на търговската им дейност с новите изисквания на законодателството.

Споделете