ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

С настоящото заявление декларирам следното:

14 + 13 =

Кой може да бъде член на ИПСБ?

Критерии за членство в ИПСБ:

Член на ИПСБ може да бъде всяко дееспособно физическо лице което:

 • се интересува от развитието на счетоводната професия;
 • упражнява професията счетоводител или е студент по съответната специалност;
 • приема да спазва Устава и Професионалните стандарти на Института;
 • не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста от Наказателния кодекс.

Членството в ИПСБ е доброволно.

Видове членове

Асоцииран член

 • Отговаря на критериите за членство в ИПСБ.
 • Все още не отговаря на условията за пълноправно членство в ИПСБ.

Пълноправен член

 • Отговаря на критериите за членство в ИПСБ.
 • Притежава задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:

– счетоводно-икономическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и 4 години професионален стаж;

–  счетоводно-икономическо образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 5 години професионален стаж;

–  друго висше икономическо образование и 7 години професионален стаж;

–  друго висше образование и 10 години професионален стаж.

Професионален стаж е стаж в областта на счетоводството, вътрешния одит, външния одит и финансовата инспекция, като орган на Националната агенция за приходите или като преподавател във висше учебно заведение в областта на счетоводството, контрола и финансите.

Степента на завършено образование и професионален стаж се доказват с документите, определени в нормативните актове

Обучаващ се

 • Отговаря на критериите за членство в ИПСБ.
 • Притежава задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж като за пълноправен член.
 • Приел е да премине образователната програма на ИПСБ за придобиване на знания, компетентност и професионални умения.

Сертифициран професионален счетоводител

Всеки пълноправен член на ИПСБ, който е преминал успешно процеса на сертификация по реда и условията предвидени в професионалния стандарт на ИПСБ.

Възникване и прекратяване на членство

Процедура по прием на документи

Всяко физическо лице, което желае да стане член на ИПСБ подава документи по ред определен с Временен регламент IPAB_R002/20170228 за прием на членове на ИПСБ. Процедурата по прием се осъществява от Комисия по приема

Кандидатът за членство изпраща на официалния електронен адрес на Комисията по прием  priem@ipsb.bg  заявление за членство (Образец 01) и прилага към него:

1)      Копие от диплома за завършено образование;

2)      Копие от документ, удостоверяващ професионален стаж, ако разполага с такъв

Трудова книжка или служебна бележка от предприятието; Извлечение от Търговския регистър за самоосигуряващо се лице в търговско предприятие с предмет на дейност организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети (това трябва да се вижда от предмета на дейност); Студентска книжка, за асоциирани членове.

3)      Свидетелство за съдимост

Министерството на правосъдието, предлага възможност да се подаде заявление за издаване и да се получи онлайн, електронно свидетелството за съдимост.

Разглеждане на подадените документи

Комисията по прием в срок 1 (една) седмица от датата на получаване на заявлението, взема решение за прием или отказ за членство.

В случай на отказ за прием, решението на Комисията се внася за потвърждение на заседание на Управителен съвет. В случай на потвърден от УС отказ от прием на кандидата се изпраща и мотивирано становище за отказа.

Решението и становището за отказ се изпращат по електронната поща на кандидата.

При отказ за прием поради непълнота на представените документи на кандидата се дава срок от 5 (пет) работни дни от получаване на решението да представи допълнително документи, след което решението се преразглежда в срок 1 (една) седмица от датата на получаване на допълнителните документи.

Кандидат, на когото е отказан прием, може да подаде ново заявление след изтичане на 3 (три) месеца от датата на получаване на решението за отказ за прием.

В срок от 3 работни дни от вписването Комисията по прием изпраща на новоприетия член информация за размера на дължимия членски внос и начините за неговото заплащане.При решение за прием, кандидатът се вписва в регистъра на членовете на ИПСБ със статут „Неактивен“.

Отказ за прием на членство

Членство може да се откаже само в следните случаи:

 • когато кандидатстващият е осъждано физическо лице с влязла в сила присъда за престъпления, посочени в алинея 3, на член 4 от Устава на ИПСБ;
 • когато са налице доказани според закона факти и/или обстоятелства, че кандидатстващият е извършил действия, които противоречат на този устав и професионалните стандарти на ИПСБ;
 • ако не отговаря на изискванията.

Отказът за приемане на член се обжалва по реда на алинея на чл. 47 от Устава на ИПСБ.

Възникване на членство

Членството възниква след заплащане на встъпителен членски внос, установен от Общото събрание на ИПСБ и връчване на удостоверение за членство по ред, установен с регламента на ИПСБ.

 • Новоприетият член заплаща дължимия членски внос в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на информацията за размера и начина на плащане.
 • В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на членския внос Комисията по членство променя статуса на новоприетия член от „Неактивен“ в „Активен“ и му изпраща Удостоверение за членство.

Членският внос за 2017 година е в размер на 60,00 (шейсет) лева и се заплаща по следната банкова сметка:

Получател: „Институт на професионалните счетоводители в България“
Банка: „УниКредит Булбанк“ АД
IBAN: BG71UNCR96601079864803
BIC Code: UNCRBGSF
Наредител: Собствено, бащино и фамилно име на наредителя/заявител за членство
Основание за превод: Членски внос 2017 година трите имена на заявителя за членство

Прекратяване на членство

Членството в ИПСБ се прекратява:

 • при смърт на физическото лице или ограничаване на неговата дееспособност;
 • с подаване на писмено заявление до Управителния съвет за прекратяване на членството;
 • при неплащане на членски внос 3 месеца след определения краен срок за плащането му;
 • при възникване на обстоятелствата, посочени в чл. 10, ал.1 от Устава на ИПСБ;
 • при неспазване на Устава, Етичния кодекс, стандартите и регламентите приети от ИПСБ.

Решенията на Управителния съвет за прекратяване на членство, съгласно Устава се обжалват по реда на алинея 4 на член 47 от същия.

Права и задължения на членовете на ИПСБ

Права на членовете на ИПСБ:

Всеки член на ИПСБ има право да:

 • участва в Общото събрание на ИПСБ. Право на гласуване в Общото събрание имат само пълноправните членове на ИПСБ;
 • внася предложения пред органите на ИПСБ за усъвършенстване на законодателството и други нормативни актове, засягащи счетоводната професия;
 • получава информация за цялостната дейност на ИПСБ;
 • получава пълно съдействие за повишаване и поддържане на своята квалификация, както методологична и методическа професионална помощ от органите на ИПСБ;
 • присъства лично при обсъждане на поведението му в различните органи на ИПСБ и да бъде уведомяван писмено за приетите решения;
 • ползва материалната база на ИПСБ във връзка с членството си;
 • се обръща към органите на ИПСБ за оказване на съдействие и защита на неговите професионални интереси.

Задължения на членовете на ИПСБ:

Всеки член на ИПСБ е задължен да:

 • спазва този Устав, професионалните стандарти, вътрешните регламенти и решенията на ИПСБ;
 • прилага изискванията на добрата счетоводна практика в своите професионални задължения;
 • поддържа професионалната си квалификация по реда, предвиден в професионалните стандарти на ИПСБ;
 • участва в организационния живот на ИПСБ;
 • участва в работата на органите на ИПСБ и да изпълнява приетите от тях решения;
 • съдейства за издигане и поддържане престижа на счетоводната професия;
 • не използва по какъвто и да е начин членството си в ИПСБ за действия, противоречащи на Устава, на професионалната етика и гражданския морал;
 • заплаща редовно и в срок определения от Общото събрание на ИПСБ, членски вноски.
Кой може да бъде член на ИПСБ?

Критерии за членство в ИПСБ:

Член на ИПСБ може да бъде всяко дееспособно физическо лице което:

 • се интересува от развитието на счетоводната професия;
 • упражнява професията счетоводител или е студент по съответната специалност;
 • приема да спазва Устава и Професионалните стандарти на Института;
 • не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста от Наказателния кодекс.

Членството в ИПСБ е доброволно.

Видове членове

Асоцииран член

 • Отговаря на критериите за членство в ИПСБ.
 • Все още не отговаря на условията за пълноправно членство в ИПСБ.

Пълноправен член

 • Отговаря на критериите за членство в ИПСБ.
 • Притежава задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:

– счетоводно-икономическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и 4 години професионален стаж;

–  счетоводно-икономическо образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 5 години професионален стаж;

–  друго висше икономическо образование и 7 години професионален стаж;

–  друго висше образование и 10 години професионален стаж.

Професионален стаж е стаж в областта на счетоводството, вътрешния одит, външния одит и финансовата инспекция, като орган на Националната агенция за приходите или като преподавател във висше учебно заведение в областта на счетоводството, контрола и финансите.

Степента на завършено образование и професионален стаж се доказват с документите, определени в нормативните актове

Обучаващ се

 • Отговаря на критериите за членство в ИПСБ.
 • Притежава задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж като за пълноправен член.
 • Приел е да премине образователната програма на ИПСБ за придобиване на знания, компетентност и професионални умения.

Сертифициран професионален счетоводител

Всеки пълноправен член на ИПСБ, който е преминал успешно процеса на сертификация по реда и условията предвидени в професионалния стандарт на ИПСБ.

Възникване и прекратяване на членство

Процедура по прием на документи

Всяко физическо лице, което желае да стане член на ИПСБ подава документи по ред определен с Временен регламент IPAB_R002/20170228 за прием на членове на ИПСБ. Процедурата по прием се осъществява от Комисия по приема

Кандидатстването става изцяло онлайн, като Кандидатът за членство попълва електронно заявление за членство и след допълнителна покана от комисията по прием към ИПСБ предоставя:

1)      Копие от диплома за завършено образование;

2)      Копие от документ, удостоверяващ професионален стаж, ако разполага с такъв

Трудова книжка или служебна бележка от предприятието; Извлечение от Търговския регистър за самоосигуряващо се лице в търговско предприятие с предмет на дейност организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети (това трябва да се вижда от предмета на дейност); Студентска книжка, за асоциирани членове.

3)      Свидетелство за съдимост

Министерството на правосъдието, предлага възможност да се подаде заявление за издаване и да се получи онлайн, електронно свидетелството за съдимост.

 

Разглеждане на подадените документи

Комисията по прием в срок 1 (една) седмица от датата на получаване на заявлението, взема решение за прием или отказ за членство.

В случай на отказ за прием, решението на Комисията се внася за потвърждение на заседание на Управителен съвет. В случай на потвърден от УС отказ от прием на кандидата се изпраща и мотивирано становище за отказа.

Решението и становището за отказ се изпращат по електронната поща на кандидата.

При отказ за прием поради непълнота на представените документи на кандидата се дава срок от 5 (пет) работни дни от получаване на решението да представи допълнително документи, след което решението се преразглежда в срок 1 (една) седмица от датата на получаване на допълнителните документи.

Кандидат, на когото е отказан прием, може да подаде ново заявление след изтичане на 3 (три) месеца от датата на получаване на решението за отказ за прием.

В срок от 3 работни дни от вписването Комисията по прием изпраща на новоприетия член информация за размера на дължимия членски внос и начините за неговото заплащане.При решение за прием, кандидатът се вписва в регистъра на членовете на ИПСБ със статут „Неактивен“.

 

Отказ за прием на членство

Членство може да се откаже само в следните случаи:

 • когато кандидатстващият е осъждано физическо лице с влязла в сила присъда за престъпления, посочени в алинея 3, на член 4 от Устава на ИПСБ;
 • когато са налице доказани според закона факти и/или обстоятелства, че кандидатстващият е извършил действия, които противоречат на този устав и професионалните стандарти на ИПСБ;
 • ако не отговаря на изискванията.

Отказът за приемане на член се обжалва по реда на алинея на чл. 47 от Устава на ИПСБ.

 

Възникване на членство

Членството възниква след заплащане на встъпителен и годишен членски внос, установен от Общото събрание на ИПСБ, и връчване на удостоверение за членство по ред, установен с регламента на ИПСБ.

* Новоприетият член заплаща дължимия членски внос в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на информацията за размера и начина на плащане.
* В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на членския внос, Комисията по прием променя статуса на новоприетия член от „Неактивен“ в „Активен“ и му изпраща Удостоверение за членство.

Встъпителният членският внос за 2021 година е в размер на 30,00 (тридесет) лева. Годишният членски внос за 2021 година е 60 (шестдесет) лева. За новоприетите членове, той се изчислява пропорционално на месеците, оставащи до края на календарната 2021 година, считано от първо число на месеца, следващ одобрението на кандидата.

Встъпителният и годишен членски внос се заплаща по следната банкова сметка:

Получател: „Институт на професионалните счетоводители в България“

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД

IBAN: BG71UNCR96601079864803

BIC Code: UNCRBGSF

Наредител: Собствено, бащино и фамилно име на наредителя/заявител за членство

Основание за превод: Членски внос 2021 година трите имена на заявителя за членство

 

Прекратяване на членство

Членството в ИПСБ се прекратява:

 • при смърт на физическото лице или ограничаване на неговата дееспособност;
 • с подаване на писмено заявление до Управителния съвет за прекратяване на членството;
 • при неплащане на членски внос 3 месеца след определения краен срок за плащането му;
 • при възникване на обстоятелствата, посочени в чл. 10, ал.1 от Устава на ИПСБ;
 • при неспазване на Устава, Етичния кодекс, стандартите и регламентите приети от ИПСБ.

Решенията на Управителния съвет за прекратяване на членство, съгласно Устава се обжалват по реда на алинея 4 на член 47 от същия.

Права и задължения на членовете на ИПСБ

Права на членовете на ИПСБ:

Всеки член на ИПСБ има право да:

 • участва в Общото събрание на ИПСБ. Право на гласуване в Общото събрание имат само пълноправните членове на ИПСБ;
 • внася предложения пред органите на ИПСБ за усъвършенстване на законодателството и други нормативни актове, засягащи счетоводната професия;
 • получава информация за цялостната дейност на ИПСБ;
 • получава пълно съдействие за повишаване и поддържане на своята квалификация, както методологична и методическа професионална помощ от органите на ИПСБ;
 • присъства лично при обсъждане на поведението му в различните органи на ИПСБ и да бъде уведомяван писмено за приетите решения;
 • ползва материалната база на ИПСБ във връзка с членството си;
 • се обръща към органите на ИПСБ за оказване на съдействие и защита на неговите професионални интереси.

Задължения на членовете на ИПСБ:

Всеки член на ИПСБ е задължен да:

 • спазва този Устав, професионалните стандарти, вътрешните регламенти и решенията на ИПСБ;
 • прилага изискванията на добрата счетоводна практика в своите професионални задължения;
 • поддържа професионалната си квалификация по реда, предвиден в професионалните стандарти на ИПСБ;
 • участва в организационния живот на ИПСБ;
 • участва в работата на органите на ИПСБ и да изпълнява приетите от тях решения;
 • съдейства за издигане и поддържане престижа на счетоводната професия;
 • не използва по какъвто и да е начин членството си в ИПСБ за действия, противоречащи на Устава, на професионалната етика и гражданския морал;
 • заплаща редовно и в срок определения от Общото събрание на ИПСБ, членски вноски.