Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

На интернет страницата на НАП вече е достъпна „Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ“

Припомням, че в сила от 2019г. (ДВ бр. 98от 2018г) беше въведено задължението работодателите да подават информация по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Срокът за подаване на справкатаза 2019г.  е 28 февруари 2020г.  (както и на справката по чл. 73 ал. 1 по ЗДДФЛ).

Обръщам внимание, че в справката се посочват и лицата, които са прекратени към 31 декември, но са били в трудово правоотношение с работодателя през 2019г.

Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ се подават само по електронен път. Корекции на справките могат да се извършват до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията. Важно е да отбележим, че корекция се прави само за лица, за които вече е представена основна декларация. При корекция не е необходимо да се подава справка за всички лица, а само за тези, за които е необходима корекцията с попълнени всички коректни данни за тях и код за корекция.

Източник: НАП

Дежурен редактор

Милена Миткова

Споделете