Отчитане на дълготрайни материални активи Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3 бр. камери) на територията на общинското предприятие от фирма “А” на стойност 1120 лв. (стойностен праг за признаване на ДМА 1200 лв....