На 23 януари 2020 г. Съветът по международни счетоводни стандарти издаде изменение на МСС 1  Представяне на финансови отчети,   отнасящо се до класифицирането на пасивите на предприятието като текущи и нетекущи

Измененията изясняват, без да променят съществуващите изисквания, поради което не се очаква да засегнат значително финансовите отчети на дружествата. Все пак е възможно измененията да доведат по прекласифициране на някои пасиви от текущи в нетекущи и обратно.

Измененията влизат в сила най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 1 януари 2022 г. или след тази дата.

 

Източник:

IASB

 

Дежурен редактор

Веселина Андонова

 

Споделете