Резюме на някои промени в ЗМДТ в сила от 01.01.2020г.

  1. В чл. 10 ал. 1 е направена редакционна промяна и има вида:

„С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

  1. Не се подава данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ.

Данните за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите  на общинската администрацияот възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.Подадените данни от един възложител ползват останалите възложители.

(чл. 14 ал. 2 и ал. 7 от ЗМДТ)

  1. Направено е допълнение в чл. 21 ал. 4 относно определянето на данъчна оценка на предприятията, при които липсват счетоводни данни.

Както и досега данъчната оценка ще се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице гласеше, но е допълнено, че данъчната оценка ще се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, които обаче са определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка ще се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  1. Чл. 37 ал 2 от ЗМДТ е отменен
  2. Направена е редакционна промяна в чл. 48 ал. 1 т.4 и „юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза“ е заменено с „юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
  3. При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по чл. 49 ал.2, (когато данъкът е заплатен при прехвърлянето на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и МПС или при издаване на акта по чл. 44 ал.3 по ал. 2) лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Декларацията не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

(на мястото на отменените ал. 3 и 4 от чл. 49 в ДВ, бр. 98 от 2018г. са добавени нови)

  1. Промени в чл. 54 относно определянето на данъка върху превозните средства:

Добавена е нова т. 5 в ал. 3, според която размерът на данъка за МПС не се определя от служител на общинската администрация въз основа на регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР ако  са налице основания за ползване на данъчни облекчения за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините.

в ал. 4 е добавен текст,според който при неподадена декларацията за придобити МПС по наследство в предвидения в чл. 32 срок от 6 месеца, то служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението

ал. 7 е редактиранаи е отпаднало последното изречение, което задължаваше данъчно задълженото лице да предоставя документ от компетентен орган при прекратяване на регистрацията на превозно средство.

  1. Направено е важно допълнение в т. 2 от ал. 1 на чл. 63з относно условията за физическите лица и еднолични търговци, които се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. За тези лица условията остават същите, но е добавено, че регистрираните на основание доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС лица могат да се облагат с патентен данък, ако оборотът им за предходната година не надвишава 50 000 лв.
  2. В чл. 61с относно туристическия данък са направени редица изменения както следва:

редактирана ал. 2, като е допълнено, че размерът на дължимия данък за календарния месец се определя „от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма“;

създадена нова ал. 3 и 6 във връзка с предходната алинея 2;

предходния текст за срока на внасяне на данъка, който се съдържаше в ал. 3 е разписан в ал. 7

  1. чл. 86 ал. 1 е изменен още в ДВ-бр.24 от 2019г., но е в сила от 01.01.2020г. и текста е както следва:

„Лицата, ползващи социални услуги, финансирани от общинския бюджет, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице“

 

Източник: ЗМДТ

Дежурният редактор

Милена Миткова

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close