По реда на Закона за счетоводството предприятията публикуват своите годишни финансови отчети за 2019 г., както следва:

Кога?

В срок до 30 септември 2020 г.:

 • Всички предприятия, които са задължени да публикуват;

 • Всички предприятия, които не са осъществявали дейност през 2019 г., но са пропуснали да подадат декларация до 30 юни 2020 г.;

 • ЮЛНЦ, които не са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

 • ЮЛНЦ, които са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията в периода 01.06.2019 – 31.05.2020 г.

В срок до 30 юни 2021 г.:

 • ЮЛНЦ, които са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията в периода 01.06.2020 – 31.12.2020 г.

Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срок и е постановен отказ за публикуване по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър, и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че финансовият отчет е подаден в срок.

Кой и къде?

 • Търговците по смисъла на Търговския закон – в Търговския регистър.

 • ЮЛНЦ – в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

 • ЮЛНЦ, които не са вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията – чрез икономическо издание или чрез интернет.

 • Всички останали предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет с осигурен най-малко 3-годишен достъп, считано от датата на публикуването им.

 

Какво?

Предприятията съставят:

Компоненти на пълния комплект финансов отчет, съставен на базата на МСС:

 • Отчет за финансовото състояние към края на периода;

 • Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;

 • Отчет за промените в собствения капитал за периода;

 • Отчет за паричните потоци за периода;

 • Пояснителни приложения, съдържащи значимите счетоводни политики и друга пояснителна информация;

 • Сравнителна информация за предходния период за всички суми в отчетите;

 • Отчет за финансовото състояние към началото на предходния период, когато предприятието:

 • прилага счетоводната политика със задна дата;

 • преизчислява със задна дата статии в своите финансови отчети;

 • прекласифицира статии в своите финансови отчети.

Компоненти на пълния комплект финансов отчет, съставен на базата на НСС:

 • Счетоводен баланс;

 • Отчет за приходите и разходите;

 • Отчет за паричните потоци;

 • Отчет за собствения капитал;

 • Приложение.

Годишни доклади по Закона за счетоводството:

 • Годишен доклад за дейността;

 • Годишен доклад за дейността с декларация за корпоративно управление:

 • задължително се изготвя от: предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава членка на Европейския съюз; кредитни институции; застрахователи и презастрахователи;

 • Консолидиран доклад за дейността;

 • Нефинансова декларация:

 • задължително се изготвя от големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които към 31.12.2019 г. надвишават критерия за среден брой на служителите през финансовата година от 500 души;

 • Консолидирана нефинансова декларация:

 • задължително се изготвя от предприятия от обществен интерес, които са предприятия майки в голяма група, която към 31 декември надхвърля на консолидирана основа критерия за среден брой на служителите през финансовата година от 500 души;

 • Доклад за плащанията към правителства:

 • задължително се изготвя от големите предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори;

 • Консолидиран доклад за плащанията към правителства:

 • задължително се изготвя от предприятията майки на големи групи, които извършват дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори и които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети;

 • задължително се изготвя от предприятията майки на малки и средни групи, които извършват дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори и които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети, ако някое свързано предприятие е ПОИ.

Облекчения по Закона за счетоводството за предприятия относно изготвяне на годишните доклади

 • Микро- и малки предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и ако не са инвестиционно дружество и финансово холдингово дружество – могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към ГФО или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс.

 • Предприятие майка е задължено да изготвя годишен доклад за дейността и консолидиран доклад за дейността – може да изготви двата доклада като един доклад.

 • Предприятие, което е дъщерно предприятие – не е задължено да изготвя нефинансова декларация, ако предприятието и неговите дъщерни предприятия са включени в консолидирания доклад за дейността или в Закона за счетоводството.

 • Предприятие майка, което се регулира по законодателството на държава членка на Европейския съюз и едновременно е дъщерно предприятие, и неговото собствено предприятие майка се регулира по законодателството на държава членка на Европейския съюз – не е задължено да съставя консолидиран доклад за плащанията към правителства.

 • Предприятията, които са задължени да изготвят доклад за плащанията към правителства за третите страни, включени в Приложение към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1910 на Комисията от 28 октомври 2016 г. относно еквивалентността на изискванията на някои трети държави за докладване за плащанията към правителства с изискванията на глава 10 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 295/82 от 29 октомври 2016 г.) – не са задължени да изготвят доклад за плащанията към правителства.

Облекчения по Закона за счетоводството за предприятия, съставящи финансовите си отчети на базата на НСС

Годишен финансов отчет на ЕТ с НПП за 2019 г. до 200 000 лв. и неподлежащи на независим финансов одит:

 • Отчет за приходите и разходите.

Годишен финансов отчет на микропредприятие, ако не е инвестиционно дружество и финансово холдингово дружество:

 • Съкратен Баланс по раздели;

 • Съкратен Отчет за приходите и разходите по статии.

Годишен финансов отчет на малко предприятие:

 • Съкратен Баланс по раздели и групи;

 • Съкратен Отчет за приходите и разходите по т. 20.5 от СС 1;

 • Приложение.

Предприятията публикуват:

 1. Годишен финансов отчет – приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган и във вида, въз основа на който регистрираният одитор е изразил становище;
 2. Годишните доклади – приети от Общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган и във вида, въз основа на който регистрираният одитор е изразил становище;
 3. Одиторски доклад – когато предприятието подлежи на задължителен независим финансов одит;
 4. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на Общото събрание на съдружниците/акционерите за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година – само АД, КАД, ООД и ЕООД, които са средни и големи предприятия;
 5. ГФО на предприятие майка, което изготвя КГФО, се публикува едновременно с КГФО на групата, заедно с годишните доклади;
 6. Междинна майка, която съгласно приложимите счетоводни стандарти не е задължена да съставя КГФО, публикува на български език КГФО на първото предприятие майка, в което междинната майка е консолидирана, в тримесечен срок от крайния задължителен срок за публикуването му от консолидиращото предприятие майка. Заедно с КГФО се публикуват консолидираните годишни доклади по глава седма и одиторският доклад. Когато предприятието майка е регулирано от законодателството на трета държава, КГФО се заверява от одитори или одиторски дружества, които извършват одит съгласно законодателството на държавата, приложимо към предприятието майка.

Нямат задължение да публикуват финансовите си отчети следните предприятия:

 • Бюджетните предприятия*;

 • ЕТ, които не са подлежащи на задължителен независим финансов одит;

 • ЕТ, които не са осъществявали дейност през 2019 г.;

 • Всички останали предприятия, които не са осъществявали дейност през 2019 г. и са подали декларация по образец до 30 юни 2020 г.

* Редът, начинът и сроковете за съставяне и представяне на финансовите отчети на бюджетните предприятия и публикуването на информацията от тях се определят съгласно чл.170 от Закона за публичните финанси.

Облекчения по Закона за счетоводството за предприятия, съставящи финансовите си отчети на базата на НСС

 

Микропредприятие, което не подлежи на задължителен независим финансов одит и ако не е инвестиционно дружество и финансово холдингово дружество, публикува само:

 • Съкратен Баланс по раздели.

Малко предприятие, което не подлежи на задължителен независим финансов одит и ако не е инвестиционно дружество и финансово холдингово дружество, публикува само:

 • Съкратен Баланс по раздели и групи;

 • Приложение.

Подписване на финансовите отчети за 2019 г.

Годишните финансови отчети за 2019 г. може да се подпишат с електронни подписи по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Видове електронен подпис:

 • „електронен подпис“ означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва;

 • „усъвършенстван електронен подпис“ означава електронен подпис, който отговаря на следните изисквания:

 • свързан е по уникален начин с титуляря на подписа;

 • може да идентифицира титуляря на подписа;

 • създаден е чрез данни за създаване на електронен подпис, които титулярят на електронния подпис може да използва с висока степен на доверие и единствено под свой контрол;

 • свързан е с данните, които са подписани с него, по начин, позволяващ да бъде открита всяка последваща промяна в тях.

Когато всички подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Процедура по обявяване на ГФО от търговци и ЮЛНЦ в ТРРЮЛНЦ

Подаване на заявлението

Заявление Образец Г 2 се подава:

 • на хартиен носител, в която и да е Териториална служба на Агенцията по вписванията;
 • по електронен път, при спазване на условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле № 1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва „Годишен финансов отчет“ и „Годишен доклад за дейността“.

 

Към заявлението се прилагат:

 • подлежащият на обявяване ГФО и годишен доклад за дейността;
 • декларация от законния представител на търговеца или ЮЛНЦ, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване ГФО и годишен доклад за дейността – за микро-, малки и средни предприятия по образец (в сила от 14.03.2020 г.);
 • документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване ГФО, и годишен доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и пр.) – за големите предприятия и ПОИ;
 • документ за внесена държавна такса, освен ако таксата е платена по електронен път;
 • декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства;
 • пълномощно, когато заявлението се подава от адвокат, пълномощник или съставител на ГФО.

Документите се прилагат:

 • в оригинал;
 • с нотариално удостоверен препис или
 • заверен от заявителя препис.

Заявлението се подава от следните заявители:

 • търговеца, съответно ЮЛНЦ;
 • прокуриста;
 • адвокат с изрично писмено пълномощно;
 • пълномощник с изрично пълномощно;
 • съставителя на ГФО с нотариално заверено пълномощно.

Когато заявлението не се подава лично от заявителя, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен.

Разглеждане на заявлението

Заявленията за обявяване на ГФО се разглеждат по реда на постъпването си, отделно от другите заявления.

Длъжностното лице по регистрацията извършва проверката по чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ.

Когато към заявлението не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността.

Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца/ЮЛНЦ в деня на разглеждане на заявлението.

В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея. Заявителят може да изпълни дадените указания, като представи съответните документи със заявление по образец Ж1.

Обявяване

Длъжностното лице по регистрацията извършва обявяване на представения ГФО, когато са налице предвидените в чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ изисквания.

Обявяването се извършва незабавно след разглеждане на заявлението.

Отказ

Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ изисквания.

Обжалване

Отказът да бъде обявен ГФО, подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца/ЮЛНЦ в 7-дневен срок от връчването му.

Жалбата се подава чрез Агенцията по вписванията, която я изпраща незабавно на съда заедно с приложенията към нея, постановения отказ с доказателства за връчването му, заявлението и приложенията към него.

Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

Такса/цена 

При подаване на заявление на хартиен носител – 40 лв.;
При подаване на заявление по електронен път – 20 лв.

 

Работа с КЕП на интернет страницата на Агенцията по вписванията

Споделен личен опит с регистриране и работа с КЕП на интернет страницата на Агенцията по вписванията може да бъде намерен на личната интернет страница на г-н Тошко Поптолев – дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор (www.poptolev.bg).

Използвани съкращения

ГФО – Годишен финансов отчет

КГФО – Консолидиран годишен финансов отчет

ЕТ – едноличен търговец; АД – акционерно дружество; КАД – командитно дружество с акции; ООД – дружество с ограничена отговорност; ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност

ПОИ – предприятие от обществен интерес

ЮЛНЦ – юридическо лице с нестопанска цел

НПП – нетни приходи от продажби

ЗТРРЮЛНЦ – Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

ТРРЮЛНЦ – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

 

Дежурен редактор
Веселина Андонова

 

Споделете