В Държавен вестник, бр. 104/08.12.2020 г., бяха публикувани следните изменения в нормативната база, засягащи основно данъчното законодателство:

  1. Приет бе Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Някои от промените са:

– с чл. 63 се определят доходи и помощи по Закона за семейните помощи за деца за 2021 г., както и с параграф 5 от ПЗР се правят някои промени в същия закон;

– с параграф 9 от ПЗР се променят размерите на данъчните облекчения за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за едно, две и три деца – съответно сумата, с която се намалява данъчната основа, е 4500, 9000 и 13 500 лв.;

– намалението на данъчната основа по чл. 22г е 9000 лв.;

– едноличните търговци ползват като намаление разликата между горните размери и ползваните облекчения по тези членове на други основания.

  1.   Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, с който се променят:

– някои разпоредби относно дистанционната продажба на стоки, електронната търговия, въвеждането на праг за определяне на място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и на доставки за далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, и много други, на които не е възможно да се спрем в тази публикация. Целта на промените е съгласуване с европейското законодателство, чиято цел, от една страна, е повишаване на събираемостта на данъка, а от друга, облекчаване на задълженията на лицата с ограничен обем дейност;

– текстове в закона, свързани със софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, като използването им вече е доброволно, а не задължително и се въвеждат стимули за използването им – по-кратки срокове за амортизация, незапечатване на обект при първо нарушение и др.;

– текстове в Закона за акцизите и данъчните складове относно акциза върху етилов алкохол, използван за почистване и дезинфекция при производство на лекарства и др.;

– в Закона за корпоративното подоходно облагане се правят промени на амортизационните норми на СУПТО и компютри, свързани с въвеждането му (сроковете се съкращават), променят се сроковете за подаване на годишна данъчна декларация (от 01 март до 30 юни на съответната година), променят се начинът на деклариране и сроковете за внасяне на авансови вноски за корпоративен данък (авансовите вноски се декларират отделно от годишната декларация, за база се ползва годината преди предходната и срокът за внасяне и деклариране се изтегля назад), променят се размерите на признатите разходи за ваучери за храна на 80 лв., увеличава се срокът за данъчни облекчения на предприятията с производство в общини с висока безработица до 31.12.2023 г.;

– в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се включват промени, свързани с документирането на продажби на лицата, които нямат задължение за издаване на фискален бон или касова бележка от ИАСУ, въвежда се облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот, трайно се променя срокът за подаване на годишна декларация за едноличните търговци (30 юни), регламентира се отстъпка от 5%, но не повече от 500 лв., при деклариране и внасяне на данъка до 31 март и при липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;

–  Закона за счетоводството се променят сроковете за обявяване на ГФО (до 30 септември), на декларацията за липса на дейност (до 30 юни на годината, следваща първата година без дейност) и др.

За останалите промени може да посетите следния адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close