В Държавен вестник, бр. 104/08.12.2020 г., бяха публикувани следните изменения в нормативната база, засягащи основно данъчното законодателство:

  1. Приет бе Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Някои от промените са:

– с чл. 63 се определят доходи и помощи по Закона за семейните помощи за деца за 2021 г., както и с параграф 5 от ПЗР се правят някои промени в същия закон;

– с параграф 9 от ПЗР се променят размерите на данъчните облекчения за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за едно, две и три деца – съответно сумата, с която се намалява данъчната основа, е 4500, 9000 и 13 500 лв.;

– намалението на данъчната основа по чл. 22г е 9000 лв.;

– едноличните търговци ползват като намаление разликата между горните размери и ползваните облекчения по тези членове на други основания.

  1.   Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, с който се променят:

– някои разпоредби относно дистанционната продажба на стоки, електронната търговия, въвеждането на праг за определяне на място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и на доставки за далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, и много други, на които не е възможно да се спрем в тази публикация. Целта на промените е съгласуване с европейското законодателство, чиято цел, от една страна, е повишаване на събираемостта на данъка, а от друга, облекчаване на задълженията на лицата с ограничен обем дейност;

– текстове в закона, свързани със софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, като използването им вече е доброволно, а не задължително и се въвеждат стимули за използването им – по-кратки срокове за амортизация, незапечатване на обект при първо нарушение и др.;

– текстове в Закона за акцизите и данъчните складове относно акциза върху етилов алкохол, използван за почистване и дезинфекция при производство на лекарства и др.;

– в Закона за корпоративното подоходно облагане се правят промени на амортизационните норми на СУПТО и компютри, свързани с въвеждането му (сроковете се съкращават), променят се сроковете за подаване на годишна данъчна декларация (от 01 март до 30 юни на съответната година), променят се начинът на деклариране и сроковете за внасяне на авансови вноски за корпоративен данък (авансовите вноски се декларират отделно от годишната декларация, за база се ползва годината преди предходната и срокът за внасяне и деклариране се изтегля назад), променят се размерите на признатите разходи за ваучери за храна на 80 лв., увеличава се срокът за данъчни облекчения на предприятията с производство в общини с висока безработица до 31.12.2023 г.;

– в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се включват промени, свързани с документирането на продажби на лицата, които нямат задължение за издаване на фискален бон или касова бележка от ИАСУ, въвежда се облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот, трайно се променя срокът за подаване на годишна декларация за едноличните търговци (30 юни), регламентира се отстъпка от 5%, но не повече от 500 лв., при деклариране и внасяне на данъка до 31 март и при липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;

–  Закона за счетоводството се променят сроковете за обявяване на ГФО (до 30 септември), на декларацията за липса на дейност (до 30 юни на годината, следваща първата година без дейност) и др.

За останалите промени може да посетите следния адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Споделете