В бр. 67 на „Държавен вестник“ от 23.08.2019 г. е публикувано Постановление № 202 на Министерския съвет от 15.08.2019 г. (ПМС № 202 от 2019 г.). С него се изменя Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредбата).

Измененията са в следните направления:

1)         Променен е подходът за определяне на процентните показатели на финансовите корекции като се прилагат фиксирани проценти финансова корекция за изрично уредени типове нарушения;

2)         Наименованията и описанията на почти всички видове нередности са прецизирани;

3)         Направено е разграничение и изрично са указани приложимите проценти финансова корекция за нередности, извършени при възлагането на обществени поръчки;

4)         За голяма част от нередностите отпадат минимално приложимите процентни показатели от предходната редакция на Наредбата и се прилага по-висок процент финансова корекция от Приложение 1:

 • т. 7 – без 5%;
 • т. 14 – без 5%;
 • т. 16 – без 5%;
 • т. 17 – без 5%;
 • т. 19 – без 10% и 5%.

5)         За някои нередности са завишени максималните процентни показатели на финансовите корекции както следва от Приложение 1:

 • т. 4 – от 25% на 100%;
 • т. 16 – от 25% на 100%.

6)         За други нередности са завишени останалите/минималните процентни показатели по Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредбата:

 • т. 2 – 25, 10 и 5 на сто вместо 2 на сто;
 • т. 4 – отпадат думите „10 на сто в останалите случаи“, а „5 или 2 на сто“ се заменят с „25, 10 или 5 на сто“.

7)         Регламентирани са нови спрямо предходната редакция на Наредбата видове нередности от Приложение № 1, за които да бъдат налагани финансови корекции. Такива са нарушенията, които следва да бъдат квалифицирани от Управляващите органи като нередности съгласно действащата редакция на Наредбата.

8)         От предходната редакция на Наредбата отпада нередността по т. 7 (недостатъчна обосновка за липса на публикуване на обявление за обществената поръчка при възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността) от Приложение № 1.

9)         Някои от нередностите по Приложение № 1 са включени като отделни хипотези (типове нарушения) в описанието на други нередности след последното изменение.

10)       Уредени са случаи, в които не е налице нередност и не се налага финансова корекция. Такива случаи са посочени в т. 5.2; т. 9.1, букви „а“ и „б“;  т. 9.2; т. 10, буква „а“; т. 11, буква „а“;  т. 14;   т. 22, б. „в“ от Приложение № 1. Отпада и правилото на отменения чл. 6 от Наредбата, че за установени нарушения без реално или потенциално финансово отражение се определя финансова корекция по пропорционалния метод с нулев процентен показател.

11)       Допълнително се изяснява, че за нередностите при възлагането на обществени поръчки от бенефициенти, които са възложители по смисъла на ЗОП, и при определянето на изпълнител от бенефициенти по чл. 49, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ (които не са възложители по смисъла на ЗОП), се налагат финансови корекции по пропорционалния метод съгласно Приложение № 1 от Наредбата. Пропорционалният метод се прилага и за нередностите по чл. 70, ал. 1, точки 1, 3-7 от ЗУСЕСИФ съгласно Приложение № 2 от Наредбата. Изрично е уредено, че диференциалният метод се прилага за останалите видове нередности съгласно ЗУСЕСИФ:

 • чл. 70, ал. 1, т. 2 (относно държавните помощи);
 • чл. 70, ал. 1, т. 8 (относно инцидентните приходи);
 • чл. 70, ал. 1, т. 10 (други нередности).

 

Източник: писмо на УО на ОПДУ, Република България, Администрация на Министерския Съвет

Редактор : Даниела Георгиева

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close