Считано от 01.10.2023 г. НАП пусна нови банкови сметки за данъци и осигуровки

  • Данъци (приходи на централния бюджет): BG88BNBG96618000195001
  • Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): BG97BNBG96618000112001
  • Вноски за здравно осигуряване: BG16BNBG96618000112101
  • Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): BG65BNBG96618000111801
  • Принудително събиране на публични вземания: BG34BNBG96618000195003
  • Приходи на централния бюджет от дивидент за държавата и отчисления на приходи от наеми, внасяни от държавни предприятия, както и плащания за авансови вноски за временна солидана отговорност по регламент 2022/1854: BG61BNBG96618000195002
  • Хазартни такси: BG51BNBG96613100174901

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е: BNBGBGSD

Въвеждат се нови образци на платежни документи за извършване на преводи от/по сметки на бюджетни организации.

Новите форми са оптимизирани и отпада необходимостта от попълване на следните полета:

– Вид и номер на документ;

– Дата на документ;

– Период, за който се извършва плащането (дата за начало и край на период);

– Код за вид плащане – полето става опционално.

Новите образци на платежно нареждане

Споделете