Неправомерно начислен ДДС от доставчик в ЕС при ВОП на стоки

Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. (чл. 13 ал. 1 от ЗДДС)

Данъчната основа при вътреобщностното придобиване се определя по реда на чл. 26 от ЗДДС Данъчна основа по смисъла на закона е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Съгласно чл. 26 ал. 2 от ЗДДС „Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.“

В практиката често се случва да получим фактура за осъществен от нас ВОП от доставчик в ЕС с неправомерно начислен данък. В тази ситуация, неправомерно начисления ДДС от друга държава членка не следва да бъде включена в данъчната основа по чл. 26 от ЗДДС. По този въпрос е формирана трайна практика на ВАС (решение № 13671/25.10.2011 г., решение 17186/27.12.2011г.,решение 4965/ 08.04.2011г., )

Източник: ЗДДС, ВАС

Дежурен редактор

Милена Миткова

Споделете