На 14 май 2021 г. в рамките на редовния си процес на подобрение Съветът по международни счетоводни стандарти издаде изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, МСС 41 Земеделие, МСФО 3 Бизнес комбинации и МСФО 9 Финансови инструменти.
С измененията се предоставят допълнителни разяснения с цел по-последователно прилагане на стандартите или се актуализират позовавания.
Европейската комисия прие Регламент (ЕO) 2021/1080 от 28 юни 2021 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1606/2002 г.
Измененията влизат в сила най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 1 януари 2022 г., или след тази дата. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.
Пълният консолидиран текст може да бъде намерен тук. След тази версия са приети две изменения – Регламент (ЕO) 2021/25 и настоящото изменение с Регламент (ЕO) 2021/1080.
По силата на Закона за счетоводството приложими в Република България Международни счетоводни стандарти (МСС) са приетите в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти и включват Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards, IAS), Международните стандарти за финансова отчетност (International Financial Reporting Standards, IFRS) и свързаните с тях тълкувания (SIC-IFRIC interpretations), последващите изменения на тези стандарти и свързаните с тях тълкувания, бъдещите стандарти и свързаните с тях тълкувания, издадени или приети от Съвета по международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board, IASB).

Източник:
IASB
Официален вестник на Европейския съюз
Закон за счетоводството

Член на Редакционния съвет на ИПСБ
Веселина Андонова

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close