На 14 май 2021 г. в рамките на редовния си процес на подобрение Съветът по международни счетоводни стандарти издаде изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, МСС 41 Земеделие, МСФО 3 Бизнес комбинации и МСФО 9 Финансови инструменти.
С измененията се предоставят допълнителни разяснения с цел по-последователно прилагане на стандартите или се актуализират позовавания.
Европейската комисия прие Регламент (ЕO) 2021/1080 от 28 юни 2021 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1606/2002 г.
Измененията влизат в сила най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 1 януари 2022 г., или след тази дата. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.
Пълният консолидиран текст може да бъде намерен тук. След тази версия са приети две изменения – Регламент (ЕO) 2021/25 и настоящото изменение с Регламент (ЕO) 2021/1080.
По силата на Закона за счетоводството приложими в Република България Международни счетоводни стандарти (МСС) са приетите в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти и включват Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards, IAS), Международните стандарти за финансова отчетност (International Financial Reporting Standards, IFRS) и свързаните с тях тълкувания (SIC-IFRIC interpretations), последващите изменения на тези стандарти и свързаните с тях тълкувания, бъдещите стандарти и свързаните с тях тълкувания, издадени или приети от Съвета по международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board, IASB).

Източник:
IASB
Официален вестник на Европейския съюз
Закон за счетоводството

Член на Редакционния съвет на ИПСБ
Веселина Андонова

Споделете