ЕСЕНЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР

гр. Трявна, 19 – 21 октомври 2018 г.

 

ПРОГРАМА

19-ти ОКТОМВРИ – ПЕТЪК

ПРАВОМОЩИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ДАНЪЧНИ ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ. МАТЕРИАЛЕН И ДОКУМЕНТАЛЕН КОНТРОЛ. ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

От 14:00 до 17:30 ч., кафе пауза от 15:30 до 16:00 ч.

Тема първа. Правомощия на участниците в данъчния процес при извършване на данъчни проверки и ревизии.

 1. Актуални процедури при данъчни проверки и данъчни ревизии.
 2. Права и задължения на органите по приходите и на публичните изпълнители.
 3. Права и задължения на данъчно-задължените лица при данъчна проверка и данъчна ревизия.

 

Тема втора. Материален и документален контрол.

 1. Материален контрол. Материална проверка или инвентаризация. Рискове при извършване и документиране.
 2. Документален контрол. Видове документални проверки – насрещна, по делегация, нормативна, кръстосана, верижна и др. Графологичен анализ на подпис и почерк.

 

Тема трета. Вербална и невербална комуникация.

 1. Вербалната комуникация – терминологичен и контекстуален смисъл. Контент анализ.
 2. Невербалната комуникация – какво може да се скрие / разкрие чрез жестове, мимики и микродвижения.
 3. Изследване съответствието между факти, документи, обяснения и сведения.

 

Лектор: доцент Пепа Стойкова, юрист, доктор по икономика с над 80 публикации от областите: данъчен контрол, финансово разузнаване и сигурност, корупция и изпиране на пари, икономически и документни измами, графология, съдебни експертизи, доказване, вербална и невербална комуникация, конфликтност, субективност и креативност в контрола, методология на контрола и др.

 

20-ти ОКТОМВРИ – СЪБОТА

От 9:30 до 17:30 ч., кафе пауза от 11:00 до 11:30 ч. и от  16:00 до 16:30

Обяд 13:00 до 14:00 ч.

Актуални счетоводни казуси и още нещо.

 1. Счетоводни аспекти на безлихвените заеми.
 2. Данъците при източника от счетоводна гледна точка.
 3. Стимули при наемните договори.
 4. Счетоводни аспекти при ситуация наем срещу ремонт и подобрение.
 5. Накратко за признаване на лихви по финансов лизинг.
 6. Още веднъж за най-често допусканите грешки при отчитане на получените банкови кредити.
 7. Допълнителните парични вноски и главоболието, което могат да ни създадат.
 8. Какво да правим при цесия на вземания.
 9. Първоначални и последващи оценки на ДМА и НДА.

Лектор: Владимир Христов, регистриран одитор

 

21-ви ОКТОМВРИ – НЕДЕЛЯ

От 9:30 до 13:30 ч., кафе пауза от 11:00 до 11:30 ч.

 

Прилагане на СИДДО – възможно ли е освобождаване от данък при източника?

 • Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство. Понятие за местно лице съгласно СИДДО.

В края на обучението ще можете да:

 • Разграничавате – активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане на местното лице, разликата между юридическо и икномическо двойно облагане.
 • Прилагате СИДДО, разбирайки техните основни принципи за разпределяне на правото да се обложи и праговете за облагане при източника.
 • Да разбрете механизма на методите за избягване на двойното данъчно облагане. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването с прогресия.
 • Оцените различните начини, по които българските СИДДО определят кога едно физическо лице и кога едно юридическо е местно лице на България.
 • Място на стопанска дейност по вътрешното законодателство и съгласно СИДДО.

В края на обучението ще можете да:

 • Определяте на значението на концепцията за място на стопанска дейност.
 • Да идентифицирате разнообразието от начини, по които държавите определят еквивалентни понятия за МСД във вътрешните си законодателства и да оценявате тяхното значение при планираната от вас транзакция.
 • Категоризирайте различните видове МСД, приложими в различните СИДДО-та.
 • Да се определите дали трансграничните бизнес дейности на едно предприятие представляват МСД.
 • Идентифицирайте последствията от намирането на МСД.
 • Облагане на доходи от полагане на наемен труд.

В края на обучението ще можете да определите:

 • Какви основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд на чуждестранни лица?
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:
    • краткосрочно командироване;
    • договори за наемане на персонал;
    • международен транспорт.
 • Как взаимодейства СИДДО с разпоредбата на т. 26, б. “е” от §1 от ДР на ЗДДФЛ при облагане на чуждестранни физически лица?
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол?
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходи на лица, упражняващи свободна професия?
 • Пасивини доходи и СИДДО.

В края на обучението ще можете да определите:

 • Какво значи “пасивни доходи”?
 • Какво е третирането на доходи от недвижима собственост според българското законодателство и правилaтa за облагане, заложени в СИДДО?
 • Как се облагат на доходите от дивиденти. Понятие „дивидент“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от дивиденти. Казуси.
 • Как се облагат доходите от лихви. Понятие „лихви“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от лихви. Преквалифициране на доходите от лихви в дивиденти в специфични случаи. Казуси.
 • Как се облагат доходите от авторските и лицензионните възнаграждения. Елементи на дефиницията на авторски и лицензионни възнаграждения. Условия за редуцирано облагане на авторските и лицензионните възнаграждения. Казуси.
 • Печалби от стопанска дейност.

В края на обучението ще можете да определите:

 • Разбирате значението на клаузата за печалби от стопанска дейност в данъчните договори и как се разпределени правилата за облагането им между България и останалите юрисдикции.
 • Да можете да прилагате различните подходи, които държавите могат да предприемат при облагане на печалбите на МСД на българско предприятие формирано в чужда юрисдикця.
 • Да определете областите на потенциални затруднения във връзка с третирането на вътрешните сделки между МСД и други части на дадено предприятие.
 • Да разграничавате на последните развития по отношение на определянето на печалби от стопанска дейност реализирани от МСД и от дъщерно дружество.
 • Заключение

Лектор: Георги Денборов, адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА СЕ ПРИЕМАТ НА coordinator@ipsb.bg

УЧАСТИЕТО СЕ ПОТВЪРЖДАВА С ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО по сметка:

Получател: ИПСБ

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД

IBAN: BG71UNCR96601079864803

Основание за превод: Такса семинар гр. Трявна 2018 г и име на участника.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДО 10.10.2018 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО:

250 лв., за членове на ИПСБ: 190 лв.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ СЛЕД 10.10.2018 г.:

270 лв., за членове на ИПСБ: 210 лв.

В таксата не е включен ДДС на основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОГРАНИЧЕН БРОЙ МЕСТА В ХОТЕЛ „СЕЗОНИ“:

Единична стая – 35 лв., Двойна стая – 50 лв.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на следните телефони: 0882 34 75 33; 0888 73 99 32.

Споделете