Една дългоочаквана промяна в ЗСч.е вече факт

Припомняме, че съгласно чл. 38 от ЗСч. предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от ЗСч., приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

  1. всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;
  2. юридическите лица с нестопанска цел – чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година;
  3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година.

 С измененията в ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., на публикуване не подлежат годишните финансови отчетина:

– бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период; и

– всички останали предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период. Това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Декларацията се публикува в срок до 31 март на следващата година.Промяната за еднократното подаване на декларация по образец, се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 1 януари 2019г.

Едноличните търговци по чл. 38 ал. 9 т. 1 не подават декларация, че не са осъществявали дейност през отчетния период.

Такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларациите по чл. 38 ал. 9, т. 2 не се дължат.

Източник: ЗСч.

Дежурният редактор

Милена Миткова

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close