Съгласно Закона за счетоводството, становища и методически указания по прилагането на закона и по Националните счетоводни стандарти се дават от Министъра на финансите.

Ето какво мислят от дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите, относно „Осчетоводяването на разходи за закупуване на стоки от продавачи физически лица от eBay – Германия и завеждане на стоките в баланса на предприятието“

Актуален текст на цитираните нормативни разпоредби

 Чл. 3.  (3) Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване изискванията за съставянето на документи по този закон.  

 Чл. 6.  (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:  

  1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;  
  2. дата на издаване;  
  3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;  
  4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.  

(5) Документална обоснованост е налице, когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 3, но за нея има документи, които я удостоверяват.  

(6) Освен в случаите по ал. 5 документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон, и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.

 

Дежурен редактор

Веселина Андонова

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close