В настоящето изследване  се очертаят базовите дигитални компетенции, които счетоводителите следва да притежават при упражняване на професията си.

ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В КОНТЕКСТА НА ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Настоящата разработка е текст преди рецензия. Окончателният вариант, преминал рецензия на двама анонимни рецензента е публикувана в бр. 2 от 2019 г. на сп. Икономика 21, и е достъпна на интернет адрес:
https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1470

Споделете