Данъчното облагане на предприятията ще се промени радикално, и то скоро. Промяната е свързана и с пандемията от коронавирус, която засегна драстично обществата и икономиките в световен мащаб и ускори съществуващите тенденции за цифровизация.
На 21 май беше публикувано Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Данъчно облагане на предприятията за 21. век“, което оповестява новата рамка на ЕС в областта на данъчната политика, преглед на реформата на международната рамка за корпоративно данъчно облагане и решенията на ЕС за справедливо и ефективно данъчно облагане и за създаване на условия за продуктивни инвестиции и предприемачество. Пълния текст на документа може да намерите в раздел „Документи“.
Съществува консенсус, че основните понятия за статут на местно лице за данъчни цели и за данък при източника, на които се е основавала международната данъчна система през изминалия век, са остарели. Цифровизацията на икономиката води и до нови възможности за манипулиране на съществуващите принципи чрез схеми за данъчно планиране. Глобалните дискусии относно реформата на международната рамка за корпоративно данъчно облагане се ускориха в началото на второто десетилетие на 21. век, което доведе до проекта за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), ръководен от ОИСР и Г-20, и приемането от ЕС на директиви срещу избягването на данъци. Сега се върви към глобално решение за реформиране на остарялата международна система за корпоративно данъчно облагане в посока на преразпределяне на правата на данъчно облагане.
В съобщението на Комисията са предвидени следните конкретни стъпки:
Действия за гарантиране на справедливо и ефективно данъчно облагане: Внасяне на законодателни предложения за публикуване на ефективни данъчни ставки, с които се облагат големите дружества, и за определяне на правила на Съюза за неутрализиране на злоупотребата с фиктивни дружества за данъчни цели;
Действия за създаване на условия за продуктивни инвестиции и предприемачество: Приемане на препоръка относно третирането на загубите в национален план и изготвяне на законодателно предложение за създаване на облекчения за намаляване на преференциалното данъчно третиране на дълга;
Действия за по-дългосрочна рамка за данъчно облагане на предприятията: Внасяне на предложение за BEFIT (Бизнесът в Европа: рамка за подоходно данъчно облагане), с което се преминава към общ правилник за данъчното облагане и се осигурява по-справедливо разпределяне на правата на данъчно облагане между държавите членки.
BEFIT ще представлява единен правилник за корпоративно данъчно облагане за ЕС, основан на ключовите характеристики за обща данъчна основа и за разпределяне на печалбите между държавите членки. BEFIT ще гарантира, че предприятията на единния пазар могат да работят без неоснователни данъчни пречки. Тази рамка ще замени внесените предложения за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, които ще бъдат оттеглени.
BEFIT ще консолидира печалбите на установените в ЕС членове на многонационална група в единна данъчна основа, която след това ще бъде разпределена между държавите членки посредством формула, с цел облагане с националните ставки на корпоративния данък. С използването на формула за разпределяне на печалбите ще отпадне необходимостта от прилагане на сложни правила за трансферно ценообразуване за съответните дружества в рамките на ЕС.
Предлага се и въвеждане на данък върху цифровите технологии, който да осигури справедлив принос на цифровия сектор за финансирането на възстановяването в ЕС и за обществото като цяло. Този данък ще съществува успоредно с глобалното споразумение на ОИСР за споделяне на част от данъчната основа на най-големите многонационални предприятия, след като споразумението бъде ратифицирано и транспонирано в правото на ЕС.
В края на миналата седмица в Лондон финансовите министри на държавите от групата на седемте най-развити икономики в световен мащаб – организацията Г-7, се договориха за приемането на минимална ставка на корпоративния данък от 15%. Това решение засяга гиганти като Facebook, Google или Amazon, които често регистрират приходите си в юрисдикции, където плащат много ниски или дори никакви налози. На срещата е обсъждана и обща позиция относно формата на глобалния корпоративен данъчен режим. Предложеният режим би създал ново право за облагане на печалбите на най-големите мултинационални компании въз основа на това къде извършват продажбите си. Финансовите министри от Г-20 и централните банкери трябва да се срещнат във Венеция в началото на юли и тогава биха могли да одобрят глобална сделка.
Сключването на глобално данъчно споразумение ще бъде поредното предизвикателство и за счетоводната професия. Ще се повишат изискванията към качеството на финансовите отчети. Новата рамка за подоходно данъчно облагане ще изисква и прилагане на нови правила за определяне на корпоративните данъчни основи, както и прилагане на формули за разпределение на печалбите за облагане между държавите, в които оперират кооперациите. Ще следим с интерес развитието на проекта за глобално данъчно споразумение.

Споделете