В Официален вестник на Европейския съюз L 142 от дата 29 май 2019 г. са публикувани основните принципи, въз основа на които органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, приемат свои финансови правила.

С делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 година са публикувани изисквания относно образеца на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета. Делегираният регламент е достъпен на следния интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.142.01.0016.01.BUL&toc=OJ:L:2019:142:TOC

Дежурен редактор
Даниела Георгиева

 

Споделете