В ДВ-брой: 102, от дата 31.12.2019 г. са направени някои изменения и допълнения в ДОПК, с които можете подробно да се запознаете на адрес:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=144176

Измененията и допълненията са:

  1. В глава шестнадесета „Особени производства“ се създава раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“ с чл. 143ю – 143я4

Тези правила уреждат реда за осъществяване на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на информация за трансгранични данъчни схеми, за предоставяне на информация за трансгранични данъчни схеми от консултант или данъно задълженото лице, когато възникне задължение за подаване на такава информация.

В резюме някои от допълненията са следните:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите обменя с компетентните органи на държавите членки информация за трансгранични данъчни схеми, получена от консултанти или данъно задължените лица. Автоматичният обмен на информация и предоставянето на информация от задължените лица се прилагат по отношение на данъците, включително местните данъци, установявани от държавите – членки на Европейския съюз, с изключение на: ДДС, мита и акцизи, задължителни осигурителни вноски, такси за издаване на удостоверения и на други документи, издавани от държавни и местни органи, вземания с договорен характер, включително възнаграждения по договори за услуги от обществен интерес.

Информацията се обменя в срок до един месец считано от края на тримесечието, през което е предоставена, като се използва стандартен формуляр.

Подлежаща на предоставяне информация за трансгранични данъчни схемие тази с потенциален риск от избягване на данъчно облагане, които попадат в поне една от категориите в чл. 143я ал. 4

Трансгранична данъчна схема е схема, която засяга повече от една държава членка или държава членка и трета държава, когато е изпълнено поне едно от  петте условия по чл. 143я ал. 3 и може да се установи, че основната полза или една от основните ползи, която предвид всички относими факти и обстоятелства данъчно задължено лице може с основание да очаква да извлече от трансграничната данъчна схема, е получаването на данъчно предимство.

Трансграничната данъчна схема може да включва договореност, споразумение, уговорка, съгласие, становище, схема, план, трансакция или поредица от такива. Данъчната схема може да се състои от няколко части или няколко етапа на изпълнение.

Информация за трансгранична данъчна схема се предоставя от данъчно задължено лице или от консултант на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в предвидените в чл. 143я¹ и чл. 143я² случаи

Информацията, която се предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по чл. 143я¹ или чл. 143я², трябва да съдържа данните по чл. 143я³.

При първоначалното предоставяне на информация за трансгранична данъчна схема се издава уникален номер, който служи за идентификация на схемата във всички държави членки. Консултант или данъчно задължено лице, извършили първоначалното предоставяне на информация за данъчна схема, уведомяват всеки друг консултант или данъчно задължено лице по схемата за издадения уникален номер.Данъчно задължените лица посочват в годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали прилагат трансгранична данъчна схема и уникалния номер на схемата. Информацията се посочва в декларацията за всяка година, през която трансграничната данъчна схема има данъчен ефект за лицето.

Тук е важно да отбележим и няколко основни понятия и определения:

В т. 52 от ДР се посочва, че „Данъчно предимство“ по смисъла на глава шестнадесета, раздел VII е всяка полза или облага за данъчно задължено лице, която може да се изрази в намаляване на данъчната основа или на дължимия данък, избягване или отлагане плащането на данък, ползване на данъчно облекчение или на данъчно облекчение в по-голям размер от полагаемия, както и други ползи или облаги, които биха могли да подобрят данъчния статут на лицето.

Консултант е всяко лице, което изготвя, предлага на пазара, организира или управлява прилагането или предоставя за прилагане трансгранична данъчна схема, както и всяко лице, което предвид относимите факти и обстоятелства и въз основа на наличната информация и експертни познания и опит, необходими за предоставянето на такъв вид услуги, знае или може основателно да се предполага, че знае, че е поело задължение да предостави пряко или чрез други лица помощ, съдействие или консултация по отношение на изготвянето, предлагането на пазара, организирането, управлението или предоставянето за прилагане на трансгранична данъчна схема по чл. 143я от ДОПК. Лицето може да представи доказателства, че не е знаело и може основателно да се предполага, че не е знаело, че е участвало в подлежаща на предоставяне трансгранична данъчна схема, като се позове на всички относими факти и обстоятелства, наличната информация и на своите експертни познания и опит.

Данъчно задължено лице за целите на  раздела е всяко лице, на което е предоставена за прилагане трансгранична данъчна схема, или което има готовност да приложи трансгранична данъчна схема, или което е изпълнило първата стъпка по прилагането на трансгранична данъчна схема.

Срокове:

Когато за данъчно задълженото лице или консултант възникне задължение за подаване на информация за трансгранична данъчна схема, то следва да подаде информацията в срок до 30 календарни дни, считано от най-ранната от следните дати:

– деня, следващ деня, в който данъчната схема е предоставена за прилагане;

– деня, следващ деня, в който данъчната схема е готова в степен, която да позволява нейното прилагане;

–  датата, на която е извършена първата стъпка по прилагането на данъчната схема.

Консултантите, съответно данъчно задължените лица в срок до 31 август 2020 г. подават информация за всяка трансгранична данъчна схема, първата стъпка по прилагането на която е извършена между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г.

Предвидени са разбира се и санкции при неизпълнение на задължение, свързано с предоставянето на информация за трансгранична данъчна схема

Задълженията по този раздел влизат в сила от 1 юли 2020 г.

  1. Други изменения и допълнения:

чл. 203 ал. 3 се изменя прецизирано;

– В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 48 – 52 : „Свързано предприятие“, „Данъчна схема с типизирано съдържание“, „Правила за облекчени режими“, „Трудни за оценяване нематериални блага“, „Данъчно предимство“;

– В § 2б от допълнителните разпоредби се редактира и допълва.

  1. Изменения в други закони

В преходните и заключителните разпоредби се правят изменения и допълнения на:

Закон за митниците

Закона за местните данъци и такси

Закона корпоративното подоходно облагане

Закона за данък върху добавената стойност

 

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=144176

Дежурният редактор

Милена Миткова

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close